Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie