Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecko-pedagogické pracoviská

Jesseniova lekárska fakulta zastáva popredné miesto v oblasti pregraduálneho medicínskeho vzdelávania doma i vo svete. Poskytuje všetky stupne vzdelávania a možnosť štúdia v študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a v nelekárskych študijných programoch pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. Fakulta zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - špecializačné štúdium, certifikačné  študijné programy a programy sústavného vzdelávania.