Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb

Zmluvou o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk - kliník v zdravotníckom zariadení bola v ústave zriadená Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., v Dolnom Smokovci.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec je neštátnym zdravotníckym zariadením - neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby a má právne postavenie ako vysokošpecializovaný odborný ústav určený na liečbu respiračných ochorení detí a dorastu z celého Slovenska. V oblasti respirológie poskytuje komplexnú ústavnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku pre pacientov vo veku 0 - 18 rokov + 364 dní. Ústav má kapacitu 285 lôžok a zabezpečuje liečbu alergických a nealergických ochorení dýchacích ciest a pľúc na nešpecifickom i špecifickom podklade. Na diagnostiku a liečbu ochorení so špecifickou (tbc) etiológiou je určených 25 lôžok a reálne sa v našom ústave rieši alebo doriešuje takmer 100 % všetkých prípadov detí s pľúcnou, ale aj mimopľúcnou tbc. V ústave je zriadená aj ambulancia detskej chirurgie a ORL ambulancia a sú realizované operačné výkony v rámci jednodňovej chirurgie a jednodňovej ORL.

V ústave je zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 v odbore Poskytovanie komplexnej diagnostickej a liečebno-preventívnej ústavnej a ambulantnej starostlivosti vrátane liečebnej výživy, prostredníctvom ktorého ústav riadi a organizuje hlavné a podporné procesy. Procesný prístup k riadeniu umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá trvalo uspokojuje požiadavky pacientov a umožňuje neustále zlepšovať a efektívne riadiť všetky procesy, optimalizovať činnosti, a tým predchádzať nedostatkom a odstraňovať ich príčiny. Neustále vyhodnocovanie procesov a ich zlepšovanie umožňuje dosahovanie vyššej kvality poskytovaných služieb.