Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecko-výskumná činnosť na JLF UK v Martine pozostáva:

  • z projektov celoštátnych grantových agentúr APVV, MZ SR, VEGA a KEGA MŠVVaŠ SR
  • z projektov podporovaných grantami Univerzity Komenského v Bratislave
  • z projektov medzinárodnej spolupráce
  • zo zapojenia študentov JLF UK do vedecko-výskumnej činnosti v rámci ŠVOČ a z podpory výskumu v rámci doktorandského štúdia
  • organizovania fakultných vedeckých konferencií

Vedecko-výskumná činnosť vychádza z cieľov, ktoré boli bližšie definované v Dlhodobom zámeri rozvoja JLF UK na obdobie rokov 2014-2024.

Doterajšia profilácia výskumu je sústredená do niekoľkých komplexných oblastí:

  • onkológia
  • molekulová biológia
  • neurovedy
  • respirológia

Výskum v tejto oblasti sústreďuje podstatnú časť ľudských a ekonomických kapacít JLF UK a zásadne prispieva k tvorbe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a k zvyšovaniu kvalifikovanosti zamestnancov JLF UK.