Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

(3. stupeň) je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania.

"Štúdium na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k tomuto poznaniu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti".

Dĺžka doktorandského štúdia:                                          

Študijné odbory (študenti prijímaní od roku 2004):

                     denná forma  - 4 roky 

                     externá forma - 5 rokov

Organizovanie doktorandského štúdia - podľa právnych predpisov a individuálneho študijného plánu - zostavuje školiteľ - schvaľuje Rada študijného programu/Odborová komisia

Individuálny študijný plán - študijná/vedecká časť.

Súčasťou je aj pedagogická činnosť (max. 4 hod. týždenne/rok = 208 hodín/rok = 104 hodín/semester) a iná odborná činnosť s ňou spojená.

Študijná časť

Absolvovanie:

  • Kurz: Metodológia vedeckej práce
  • Štúdium a skúška cudzieho/svetového jazyka
  • Kurz: Základy štatistických analýz
  • Individuálne štúdium predmetov uvedených v študijnom pláne

Vedecká časť

Individuálna/tímová vedecká práca na téme dizertačnej práce. Táto časť riadená školiteľom.

Hlavnými formami kontroly doktorandského štúdia sú: