Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore Pracovné lekárstvo

Termín:  2. mája - 13. mája 2022

Miesto konania:  Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

Odborný garant:    doc. MUDr. Oto Osina, PhD.


 

Konanie špecializačných skúšok

Dátum: 2. júna 2022

Miesto konania: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM