Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné konania

Externý uchádzač listom informuje dekana JLF UK o svojom záujme uchádzať sa o kvalifikačný postup na JLF UK. Prílohou listu je doklad o podpore štatutárneho zástupcu inštitúcie, na ktorej uchádzač pôsobí, aktuálny zoznam publikačnej aktivity a doklad o pedagogickej činnosti.                                                             Oficiálnu žiadosť o kvalifikačný postup podá uchádzač až po posúdení týchto materiálov.