Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Služby

Elektronická pošta

Zdieľané úložisko


Rozsah služieb, ktoré poskytuje Jesseniova lekárska fakulta UK je rozsiahle a rôznorodé.

Knižničné služby poskytuje Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK. Akademická knižnica doplňuje a  spracuváva knižničný fond- súborný online katalóg, vykonáva evidencia publikačnej činnosti - databáza publikačnej činnosti. Knižnica poskytuje aj iné služby: evidenciu časopiseckého fondu, absenčný výpožičný proces, prezenčné štúdium v študovni, medziknižničnú výpožičnú službu, informačnú výchovu a vzdelávanie používateľov, výstavy a propagáciu odborných publikácií.

Doklady o vzdelaní vydané vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. Viac informácií o uznávaní dokladov zo štúdia v zahraničí.

<output>Vysokoškolský internát a jedáleň</output>

<output>Vysokoškolský internát a jedáleň</output>

<output></output>

Vysokoškolský internát a jedáleň JLF UK poskytuje služby ako ubytovanie a stravovanie.

Ústav informačných technológií poskytuje IT služby.

Formuláre sú súčasťou riadenej dokumentácie a sú udržiavané a aktualizované v platnom stave. Formuláre sú riadené Vnútorným predpisom č. 31/2013.