Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Hlavné zameranie

  • Identifikácia toxických a esenciálnych kovov v biologických materiáloch u profesionálne exponovanej populácie a vybraných skupín obyvateľstva pomocou AAS a ICP MS s vlastnou modifikáciou niektorých metodík.
  • Epidemiologické štúdie výskytu profesionálnych ochorení v rôznych rezortoch priemyslu a hospodárstva.
  • Výskum pôsobenia fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia na ANS prostredníctvom spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie.
  • Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore Pracovné lekárstvo.
  • Výučba predmetu Pracovné lekárstvo a toxikológia pre študentov 5. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom.
  • Výučba predmetov Propedeutika vnútorných chorôb 1, 2 (3. ročník) a Vnútorné choroby 5 (6. ročník) v jazyku slovenskom a anglickom.