Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

 


 

Tématické okruhy otázok špecializačnej skúšky z pracovného lekárstva:

 

OKRUH OTÁZOK I – Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia (štruktúra odpovede: etiológia, patogenéza, klinický obraz, diagnostika, terapia, prevencia)  

 1. Intoxikácie toxickými kovmi a ich zlúčeninami (Pb, Hg, Cr, Co, As, Ni ...)
 2. Intoxikácie organickými zlúčeninami (organofosfáty, benzén, toluén, xylén, halogenizované uhľovodíky ...)
 3. Intoxikácie plynmi poškodzujúcimi transport kyslíka (CO, HCN, H2S)
 4. Poškodenia vinylchloridom, polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi.
 5. Alergické ochorenia dýchacích ciest (bronchiálna astma, alergická rhinitída)
 6. Pneumokoniózy (silikóza, uhľokopská pneumokonióza, azbestóza)
 7. Hypersenzitívne pneumónie
 8. Prenosné a parazitárne profesionálne ochorenia (vírusové hepatitídy, TBC ...)
 9. Antropozoonózy (lymská borelióza, kliešťová meningoencefalitída ...)

 

OKRUH OTÁZOK II – Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia (štruktúra odpovede: etiológia, patogenéza, klinický obraz, diagnostika, terapia, prevencia)  

 1. Ochorenia z ionizujúceho žiarenia
 2. Ochorenia z elektromagnetického žiarenia
 3. Ochorenia zapríčinené hyperbarickými a hypobarickými podmienkami
 4. Ochorenie horných končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia
 5. Emfyzém pľúc, chronická bronchitída
 6. Ochorenie horných končatín z vibrácií
 7. Porucha sluchu z hluku
 8. Profesionálne nádorové ochorenia
 9. Iné poškodenie zdravia z práce (ochorenia chrbtice, dysfónia a fonasténia)   

 

OKRUH OTÁZOK III – Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia  

 1. Legislatíva v pracovnom lekárstve (choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania, právne predpisy v oblasti zdravia pri práci bezpečnosť pri práci)
 2. Prach (základné pojmy a definícia, environmentálne riziká a pracovná expozícia, vlastnosti prachov a účinok na organizmus, meranie a hodnotenie prašnosti, opatrenia na ochranu a podporu zdravia, intervenčné programy)
 3. Vibrácie (základné pojmy a jednotky, prenos vibrácií a ich účinok na organizmus, meranie      a hodnotenie vibrácií, preventívne opatrenia na ochranu zdravia a podporu zdravia        zamestnancov)
 4. Hluk (základné pojmy a jednotky, environmentálne riziká a pracovná expozícia, účinok na organizmus, meranie a hodnotenie hluku, intervenčné programy na ochranu a podporu zdravia)
 5. Chemické faktory metódy stanovenia a merania veľkosti expozície (biologické expozičné testy, expozičné limity, opatrenia na ochranu a podporu zdravia, intervenčné programy)
 6. Neuropsychická záťaž (neurofyziologické základy senzorickej a neuropsychickej záťaže,      neurobehaviorálne účinky, meranie a hodnotenie neuropsychickej záťaže, zdravotné dôsledky neuropsychickej záťaže, psychosociálny stres)
 7. Mikroklíma a meranie a hodnotenie ionizujúceho a elektromagnetického žiarenia (základné pojmy a definície a jednotky, environmentálne riziká a pracovná expozícia, odozvy organizmu na zmeny mikroklímy, meranie a hodnotenie, intervenčné programy na ochranu a podporu zdravia)
 8. Pracovná zdravotná služba (úlohy, pracovné postupy, náplň práce a zloženie tímu PZS, dokumentácia činnosti PZS, náplne lekárskych preventívnych prehliadok)
 9. Hygienické požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami. Denné a umelé osvetlenie – zásady riešenia vyhovujúceho pracovného osvetlenia, jeho význam, prevádzky bez denného svetla
 10. Fyziológia a ergonómia práce, stanovenie a hodnotenie záťaž - základné pojmy a jednotky, environmentálne riziká a pracovná expozícia, účinok na organizmus, meranie a hodnotenie hluku, intervenčné programy na ochranu a podporu zdravia