Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História kliniky

Úvod

Ústav pracovného lekárstva bol konštituovaný 1.1.1951. Riaditeľom sa stal MUDr. Branislav Geryk. V roku 1952 bola od ústavu odčlenená hygiena práce, ktorá prešla do pôsobnosti Krajskej hygienickej stanice (KHS) Žilina. Zo zostávajúcej časti ústavu bolo vytvorené Oddelenie chorôb z  povolania, ktoré organizačne podliehalo KHS. Zavedením fotokolorimetrie v roku 1952 boli položené základy pre budúce biochemické a neskôr toxikologické laboratórium.

1. augusta 1956 bolo oddelenie sídliace v suteréne pavilónu 5. rozšírené o lôžkovú časť. Z pôvodných 10 lôžok sa postupne lôžková kapacita rozširovala a pri osamostatnení v  r. 1962 malo oddelenie 20 lôžok, ambulantnú a laboratórnu časť. Presťahovanie oddelenia v roku 1970 do pavilónu 7 umožnilo ďalšie rozšírenie lôžkovej kapacity až na 30 lôžok. Od roku 2003 v rámci redukcie lôžkového fondu v celej SR postupne dochádza k znižovaniu lôžkovej kapacity kliniky na súčasných 15 lôžok. Rozhodnutím Rady riaditeľov č.4/2021 zo dňa 18.10.2021 bola lôžková časť Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie transformovaná na oddelenie Transplantačného centra UNM. Rada riaditeľov na svojom zasadnutí 31.1.2022 rozhodla, že po rekonštrukcii v r. 2022 bude mať Klinika pracovného lekárstva a toxikológie k dispozícii 4 lôžka.

Začiatky pedagogickej činnosti ústavu súvisia so zahájením výučby na LF UK v Martine v roku 1962. Pracovisko bolo v tomto období začlenené do katedry paraklinických disciplín II. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva bolo v roku 1980 oddelenie transformované na kliniku pracovného lekárstva, ktorá bola najskôr súčasťou katedry pľúcneho, pracovného a  telovýchovného lekárstva, neskôr katedry internej medicíny II, ktorej vedúcimi boli v rokoch 1981 - 1991 prof. MUDr. Ondrej Haľák, CSc. a do zrušenia katedier,  prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.  V roku 1974 MUDr. Branislav Geryk odovzdal vedenie oddelenia MUDr. Emílii Klinckovej, ktorá ju viedla do roku 1980. V tomto roku bola zástupcom vedúcej  prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,  ktorá po riadnej habilitácii nastúpila v r. 1980 do funkcie  prednostky kliniky. Kliniku úspešne viedla aj po inaugurácii až do apríla roku 2008. Od 1.6.2008 je prednostom kliniky doc. MUDr. Oto Osina, PhD., ktorý od r. 2018 súčasne vykonáva funkciu Krajského odborníka pre Klinické pracovné lekárstvo a od r. 2014 je členom Celoslovenskej komisie pre posudzovanie chorôb z povolania.

V roku 1971 na kliniku nastúpila MUDr. Gabriela Klimentová, CSc., ktorá od roku 1985 do 31.5.2015 vykonávala funkciu primárky a zástupcu prednostu kliniky. Súčasne bola dlhoročnou krajskou odborníčkou pre pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu. Od 1.6.2015 vykonáva funkcie primárky a zástupcu prednostu MUDr. Zdenka Matušková.V rokoch 1969 -2013 na klinike pôsobila doc. MUDr. Teodora Eva Gáliková, CSc., ktorá od svojho nástupu vykonávala funkciu zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť. Od r. 2014 vykonáva funkcie zástupcu prednostu pre pedagogickú činnosť MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Medzi ďalších lekárov, ktorí postupne na klinike dlhodobejšie pracovali a pracujú patria:

MUDr. Matej Ondruš (1956 – 1961), MUDr. Viera Kiššová (1968 – 1999), MUDr. Danica Boďová (1978 – 1986), MUDr. Anna Žigová (1979 – doteraz), MUDr. Otília Kalinčáková (1979 – 1982), MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. (1983 – 1994), MUDr. Katarína Tomíková (1984 – 2003), prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., (1985 – 1987), MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., (1986 – 2002), MUDr. Marta Gazdíková  (1997 – 2002), MUDr. Dana Žilinská, PhD. (2002 – 2009),  MUDr. Zdenka Matušková (2003 - doteraz), MUDr. Eva Jakubovičová (2004 -2007), MUDr. Vladimíra Bellová (2004 – 2008), MUDr. Jana Garajová (2005 – 2013), MUDr. Kristína Moravčíková (2007 – 2014), MUDr. Monika Brunclíková (2010 - 2015), MUDr. Martina Mikolajčíková (2013 - doteraz, MD), MUDr. Gabriela Hubená, PhD. (doktorandské štúdium 2009 - 2015, od 1.9.2015 sekundárna lekárka), MUDr. Eva Kováčová, PhD. (2015 - 2016). MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD. (2010 - doteraz).

V rokoch 1984 – 1991 pracovala na čiastočný úväzok ako klinická psychologička MUDr. Gabriela Hollá. Od roku 2014 doteraz pracuje na čiastočný úväzok MUDr. Ladislav Babčan ako ortopéd.

V laboratóriu priemyslovej toxikológie pracovali a pracujú: PhMr. Elena Stodolová, (1963 –1968),  PhMr. Ida Valkyová (1968 – 1975), Ing. Mária Knižková (1976 – 2004), Ing. Renáta Mikulková, (2001 – 2008),  Ing. Jela Valachová, PhD. (2003 – 2019), RNDr. Ivana Perončíková (2012 - 2013, 2021 - doteraz), doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD. (1990 - 2005 a 2011 - 2017).

Významnú úlohu pri zabezpečovaní prevádzky kliniky zohrali vrchné sestry Janka Krížová (1961 – 1992), Bc. Mária Kováčiková (1993 – 2006), Mgr. Jana Repovská  (2007 – doteraz), Mgr. Ivana Bartošová (2021 - doteraz).