Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti

Všetky študijné programy na JLF UK v Martine sú akreditované v zmysle zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a zodpovedajú požadovanej náplni v sústave študijných odborov. Absolventom študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia pre prípravu regulovaných povolaní je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.

Podrobné informácie o študijných programoch, o informačných listoch predmetov a profile absolventa príslušného študijného programu nájdete v časti - Študijné programy.

Informácie o harmonograme štúdia, rozvrhoch, obsadenosti prednáškových miestností, ročenkách, termínoch štátnych skúšok a promocií, záverečných prácach, organizácii letnej praxe, organizácii predštátnicovej praxe a študijnej literatúre nájdete v časti - Organizácia štúdia v akademickom roku.