Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta

Srdečne vás vítam na domovskej stránke Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Jesseniova lekárska fakulta je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých skôl v Slovenskej republike. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta, je integrálnou súčasťou Univerzity Komenského. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské štúdium bakalárske, magisterské, doktorské, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. Poskytuje možnosť štúdia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom i v jazyku anglickom, v študijnom programe Zubné lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch (bakalárske štúdium) - Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo, (magisterské štúdium) - Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo. 

Absolvent vysokoškolského štúdia všeobecného lekárstva pri promócii získa titul Doktor medicíny (MUDr.), absolvent vysokoškolského štúdia Zubné lekárstvo získava titul Doktor zubného lekárstva  (MDDr.) a absolvent nelekárskych študijných programov pri promócii získa titul Bakalár (Bc.) alebo titul Magister (Mgr.). Fakulta zabezpečuje postgraduálne doktorandské štúdium v akreditovaných odboroch, absolvent získa titul PhD.. Vzdelávacia činnosť fakulty sa stala komplexnou po akreditácii špecializačného štúdia v rezorte zdravotníctva. Fakulta má akreditované odbory pre habilitačné a inauguračné konanie.

Od akademického roku 2000/2001 sa študijné programy Jesseniovej lekárskej fakulty realizujú prostredníctvom kreditového systému štúdia podľa kritérií EÚ. Kreditový systém dáva študentom možnosť zapísať sa na štúdium na viacerých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a umožňuje vyššiu flexibilitu štúdia.

Jesseniova lekárska fakulta patrí medzi popredné fakulty nielen v rámci Univerzity Komenského, ale aj medzi popredné inštitúcie pregraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. Má k dispozícii vynikajúce pracoviská nielen v základných a predklinických disciplínach, ale aj v klinických výučbových bázach v Univerzitnej nemocnici Martin. Fakulta dlhoročne dosahuje solídne výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK

 

 

 

 

Medicína v Martine - štúdium pre život

Krátky videodokument o štúdiu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.