Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Doktorandi dennej formy štúdia

Meno a priezviskoRok štúdiaTéma
Ing. Veronika Ferenčíková1Kvantitatívne stanovenie CrIII a CrVI u pacientov s poruchou glukózovej tolerancie


Témy doktorandského štúdia pre dennú aj externú formu štúdia na akademický rok 2015/2016


Školiteľ:  
doc. MUDr.  Oto  OSINA, PhD.

  1. Incidencia nádorových ochorení CNS v spojení s profesiou. / The incidence of CNS neoplasias in conjunction with the profession.
  2. Problematika profesionálneho stresu vo vybraných profesiách / The problematics of professional stress in selected professions.
  3. Vinylchloridová choroba v materiáli Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie (retrospektívna štúdia) / Vinyl chloride disease in the documentation clinic of occupational medicine and toxicology. (The retrospective study.)