Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Doktorandi externej a dennej formy štúdia

Meno a priezviskoRok štúdiaTéma

MUDr. Zdenka Matušková

4

Trojfázová scintigrafia skeletu v diagnostike chronickej epikondylitídy

MUDr. Martina Mikolajčíková2Monitorovanie vybraných prvkov v materskom mlieku

 

 

Témy doktorandského štúdia pre dennú aj externú formu štúdia na akademický rok 2022/2023


Školiteľ:  
doc. MUDr.  Oto  OSINA, PhD.

  1. COVID – 19 u zdravotníckych pracovníkov UNM z hľadiska  profesionality / Incidence of Covid - 19 diseases in healthcare professionals of UNM in terms of professionalis
  2. Efektivita vakcinácie proti hepatitíde B u zdravotníckych pracovníkov UNM / Efficacy of hepatitis B vaccination in UNM healthcare professionals
  3. Analýza vybraných chorôb vo vzťahu k profesii / Analysis of selected diseases in relation to the profession
  4. Monitoring vybraných prvkov v biologickom materiáli / Monitoring of selected elements in biological materials.