Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

INFORMÁCIA O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA JLF UK

Všeobecné informácie o fakulte

Základným poslaním Jesseniovej lekárskej fakulty, ako jednej z fakúlt Univerzity Komenského je vychovávať absolventov v doktorskom štúdiu všeobecné a zubné lekárstvo, nelekárskych zdravotníckych študijných programoch, akreditovaných doktorandských študijných programoch 3. stupňa a špecializačných študijných programoch. JLF UK začala s výučbou všeobecného lekárstva v roku 1962 ako detašované klinické pracovisko Lekárskej fakulty UK v Bratislave. 21.7.1969 bola zriadená samostatná Lekárska fakulta UK so sídlom v Martine.  V roku 1990/91 ako prvá fakulta na Slovensku začala s vysokoškolským štúdiom v študijnom programe Ošetrovateľstvo.  Od roku 1991/92 JLF UK ako prvá na Slovensku uskutočňuje na zmluvnom základe vysokoškolské   štúdium v jazyku anglickom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo pre zahraničných študentov – samoplatcov. Od roku 2000 sa  postupne zavádzal kreditový ECTS systém štúdia. V roku 2004 sa uskutočnila akreditácia študijných programov podľa zákona č. 131/2002 Z.z. a začala sa výučba nových nelekárskych študijných programov.

Všetky študijné programy na JLF UK v Martine sú akreditované v zmysle zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a zodpovedajú požadovanej náplni v sústave študijných odborov. Absolventom študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekártvo, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia pre prípravu regulovaných povolaní je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.