Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK zabezpečuje výuku predmetu Pracovné lekárstvo pre študentov 5. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom.

KPLaT sa spolupodieľa aj na výuke predmetov Propedeutika vnútorných chorôb (3. ročník VL a VLa) a Vnútorné choroby (6. ročník VL a VLa).


 

PRACOVNÉ  LEKÁRSTVO  A  TOXIKOLÓGIA  

 

5. ročník       Akademický rok   2021/2022 - Letný  semester

 

Pondelok:

1.  Choroby z povolania, rizikové faktory práce a pracovného prostredia, systém hlásenia

     a odškodňovania chorôb z povolania

2.  Vyšetrovacie metódy v  pracovnom lekárstve, klinické vyšetrenia, anamnézy, posudzovanie

     spôsobilosti na prácu, liečba ochorení súvisiacich s prácou

3.  Profesionálne karcinómy a infekcie

4.  Pneumokoniózy, popis a hodnotenie rtg. nálezov

 

Utorok:

1.  Diagnostické metódy používané pri diagnostike ochorení spôsobených fyzikálnymi

     faktormi – hluk, DNJZ, vibrácie

2.  Choroby z povolania spôsobené vibráciami

3.  Profesionálne alergické ochorenia (rhinitída, asthma bronchiale, hypersensitívna pneumónia)

 

Streda:

1.  Prehľad profesionálnych ochorení z ťažkých kovov (Pb, Hg, As, Cr)

2.  Intoxikácie po inhalácii toxických plynov – organofosfáty, CO, H2S, Cl2

3.  Prehľad poškodení po expozícii organickým rozpúšťadlám

 

Vyučujúci:     doc. MUDr. O. Osina, PhD.;  MUDr. J. Prindešová Bušíková, PhD.; MUDr. G. Hubená, PhD.

 Podmienky  absolvovania  predmetu:

100 %  účasť na seminároch,  záverečný písomný test

  Odborný garant:   doc. MUDr. Oto OSINA, PhD.