Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK zabezpečuje výuku predmetu Pracovné lekárstvo pre študentov 5. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom.

KPLaT sa spolupodieľa aj na výuke predmetov Propedeutika vnútorných chorôb (3. ročník VL a VLa) a Vnútorné choroby (6. ročník VL a VLa).

Výučbové materiály

Informácie o predmete Pracovné lekárstvo a toxikológia (5VL)