Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Uchádzači

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na študijné programy 1. stupňa alebo spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia schvaľuje  Akademický senát JLF UK. 

Podmienkou prijatia na študijné programy 2. stupňa je absolvovanie  študijného programu 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov a splnenie ďalších podmienok schválených Akademickým senátom JLF UK.

Podrobné informácie sú zverejnené v časti - prijímacie konanie (aktuálne pre daný akademický rok).