Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku

UNIVERZITA  TRETIEHO VEKU (UTV)

pri  Jesseniovej lekárskej  fakulte UK v Martine

 

     Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine má už  27- ročné pôsobenie. Obsah štúdia, ktorý je podobný obsahu pre denných študentov,  je prednášaný univerzitnými pedagógmi našej fakulty ako aj pedagógmi zo špičkových medicínskych pracovísk.

     Záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2018/2019 si môžu vybrať z dvoch ponúkaných študijných programov:

-         Všeobecná medicína,

-         Starostlivosť o seniorov.

Kritériá pre prijatie uchádzačov:

-         prijatie na základe zaslanej prihlášky - tlačivo tu

-         vek 50+ (invalidní dôchodcovia aj skôr),

-         dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,

-         vyhovujúci zdravotný stav.

Termín podania prihlášok: do 31. augusta 2018

Študijný poplatok: dôchodca  30,- €, pracujúci 40,- € na celý akademický rok.

     Štúdium začína zápisom, imatrikuláciou a končí prebratím osvedčenia o absolvovaní štúdia na slávnostnej promócii.

      Na Univerzitu tretieho veku sa možno prihlásiť na základe vyplnenej a lekárom potvrdenej prihlášky na Dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine,  Malá Hora 4A, 036 01  Martin, na prízemí č. dverí  150. Bližšie informácie o zápise dostane uchádzač o štúdium písomne v druhej polovici septembra.

       Nakoľko nás zastrešuje Univerzita Komenského v Bratislave, nájdete nás aj na webovej stránke  www.uniba.sk/utv

      V prípade záujmu alebo nejasností kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú na číslo telefónu 043/2633122, prípadne e-mailom: nezdobovajfmed.uniba.sk

     Zapíšte sa na našu  UTV pri JLF UK v Martine, namiesto návštev nemocníc a lekárov Vám ponúkame stretnutia v prednáškových sálach.

 

                                                               koordinátori UTV pri JLF UK Martin

 

Študijný program: Všeobecná medicína

§  Štúdium sa skladá z troch rokov, to znamená šiestich semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí. Prvý semester sa začína v mesiaci október.

§  Prvý rok sa vyučujú predmety všeobecného rozmeru, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu zameraniu, v našom prípade všeobecnej medicíne.

§  Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 10,00 cca do 12,00 hod.

§  Na konci každého ročníka sa píše ročníková práca, tému si vyberie   každý poslucháč sám podľa svojich záujmov.

 

Študijný program: Starostlivosť o seniorov

§  Štúdium sa skladá z dvoch rokov, to znamená zo štyroch semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí (prednášky, konzultácie, praktické cvičenia a exkurzie).

§  Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 13,00 cca do 15,00 hod.

§  Termín konania prvého stretnutia – v mesiaci október.

§  Špecifikom študijného programu je nielen teoretická ale aj praktická výučba v prostredí výučbových pracovísk JLF UK a Simulačného centra JLF UK.

§  Poslucháčom budú k dispozícii študijné materiály vrátane odbornej literatúry.