Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku

 

UNIVERZITA  TRETIEHO VEKU (UTV)

pri  Jesseniovej lekárskej  fakulte UK v Martine

 

Vážení uchádzači  a poslucháči UTV,  dovoľujeme si oznámiť, že vzhľadom na súčasnú nepriaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19 a súvisiacich  protiepidemických opatrení  bude výučba UTV v akademickom roku 2021/2022 pozastavená. O jej prípadnom obnovení ešte počas tohto akademického roka a úprave organizácie a rozvrhu Vás budeme ihneď informovať. 

    

V tejto zložitej epidemiologickej situácii si Vám dovoľujeme poďakovať  za ústretovosť a pochopenie

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

vedúce učiteľky UTV pri JLF UK v Martine

       

Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (ďalej len „JLF UK) patrí pod Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CĎV UK“): https://cdv.uniba.sk/ Všeobecné obchodné podmienky CĎV UK v Bratislave upravuje Vnútorný predpis č. 2/2018 zverejnený na stránke: https://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/Vseobecne/VOP_final_2__GDPR-2.pdf

UTV pri JLF UK v Martine bude mať čoskoro  30- ročné pôsobenie. Obsah štúdia, ktorý je podobný obsahu pre denných študentov,  je prednášaný univerzitnými pedagógmi našej fakulty ako aj pedagógmi zo špičkových medicínskych pracovísk.

Záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2021/2022 sa môžu prihlásiť na:

Študijný program: Všeobecná medicína

  Štúdium sa skladá z troch rokov, to znamená šiestich semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí. Prvý semester sa začína v mesiaci október.

  Prvý rok je zameraný na teoretickú a predklinickú výučbu s možnosťou oboznámenia sa základov prvej pomoci. Druhý a tretí rok je zameraný na špecifické medicínske predmety. 

  Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 10,00 cca do 12,00 hod.

  Na konci každého ročníka sa píše ročníková práca, tému si vyberie   každý poslucháč sám podľa svojich záujmov.

Študijný program: Starostlivosť o seniorov

Štúdium sa skladá z dvoch rokov, to znamená zo štyroch semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí (prednášky, konzultácie, praktické cvičenia a exkurzie).

Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 13,00 cca do 15,00 hod.

Termín konania prvého stretnutia – 05. 10. 2021

Špecifikom študijného programu je nielen teoretická ale aj praktická výučba v prostredí výučbových pracovísk JLF UK a v Centre podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK.

Kritériá pre prijatie uchádzačov:

 prijatie na základe zaslanej prihlášky (prihlášku si stiahnite tu)

  vek 50+ (invalidní dôchodcovia aj skôr),  

  dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,

  vyhovujúci zdravotný stav.

Termín podania prihlášok: do 31. augusta 2021

Uchádzači o štúdium, ktorí si podali prihlášku na štúdium  v AR 2020/2021, budú pozvaní na zápis automaticky.

Študijný poplatok: dôchodca  30,- €, pracujúci 40,- € na celý akademický rok.

Štúdium začína zápisom, imatrikuláciou a končí prevzatím osvedčenia o absolvovaní štúdia na slávnostnej promócii.

Na Univerzitu tretieho veku sa je možné prihlásiť na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je potrebné poslať na adresu: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, UTV, Malá Hora 4A, 036 01  Martin. Nájdete nás na uvedenej adrese na prízemí č. dverí  150. Bližšie informácie o zápise a úhrade školného dostane uchádzač o štúdium písomne na adresu trvalého pobytu, ktorú uvedie na prihláške na štúdium, v druhej polovici septembra.

V prípade záujmu alebo nejasností kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú na čísle telefónu 043/2633122, prípadne e-mailom: katarina.nezdobovauniba.sk

Zapíšte sa na našu  UTV pri JLF UK v Martine, namiesto návštev nemocníc a lekárov Vám ponúkame stretnutia v prednáškových sálach.

 

 

                                                                       koordinátori UTV pri JLF UK Martin