Univerzita tretieho veku

UNIVERZITA  TRETIEHO VEKU (UTV)

pri  Jesseniovej lekárskej  fakulte UK v Martine

     Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine má už 26-ročné pôsobenie. Obsah štúdia, ktorý je podobný obsahu pre denných študentov,  je prednášaný univerzitnými pedagógmi našej fakulty ako aj pedagógmi zo špičkových medicínskych pracovísk.

      Záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2017/2018 sa môžu prihlásiť na študijný program Všeobecná medicína.

 Kritériá pre prijatie uchádzačov:

- prijatie na základe zaslanej prihlášky (prihlášku získate tu)

- vek 50+ (invalidní dôchodcovia aj skôr),

- dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,

- vyhovujúci zdravotný stav.

Termín podania prihlášok: do 31. augusta 2017 (príp. do naplnenia kapacity)

Študijný poplatok: dôchodca  30,- €, pracujúci 40,- € na celý akademický rok.

Štúdium začína zápisom, imatrikuláciou a končí prebratím osvedčenia o absolvovaní štúdia na slávnostnej promócii.

Na Univerzitu tretieho veku sa uchádzači o štúdium môžu prihlásiť na základe vyplnenej a lekárom potvrdenej prihlášky na Dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine,  Malá Hora 4A, 036 01  Martin, na prízemí č. dverí  150. Bližšie informácie o zápise dostane uchádzač o štúdium písomne v druhej polovici septembra.

Nakoľko nás zastrešuje Univerzita Komenského v Bratislave, nájdete nás aj na webovej stránke  www.uniba.sk/utv

      V prípade záujmu alebo nejasností kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú na číslo telefónu 043/2633122, prípadne e-mailom: nezdobovajfmed.uniba.sk

      Zapíšte sa na našu  UTV pri JLF UK v Martine, namiesto návštev nemocníc a lekárov Vám ponúkame stretnutia v prednáškových sálach.

                                                         koordinátori UTV pri JLF UK Martin

 

Študijný program: Všeobecná medicína

- Štúdium sa skladá z troch rokov, to znamená šiestich semestrov. Prvý semester sa začína v mesiaci október.

- Prvý rok sa vyučujú predmety všeobecného rozmeru, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu zameraniu, v našom prípade       všeobecnej medicíne.

- Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 10,00 cca do 12,30 hod.

- Na konci každého ročníka sa píše ročníková práca, tému si vyberie   každý poslucháč sám podľa svojich záujmov