Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku

 

UNIVERZITA  TRETIEHO VEKU (UTV)

pri  Jesseniovej lekárskej  fakulte UK v Martine

       Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (ďalej len „JLF UK) patrí pod Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CĎV UK“): https://cdv.uniba.sk/  Všeobecné obchodné podmienky CĎV UK v Bratislave upravuje Vnútorný predpis č. 2/2018 zverejnený na stránke: https://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/Vseobecne/VOP_final_2__GDPR-2.pdf

UTV pri JLF UK v Martine má už  29- ročné pôsobenie. Obsah štúdia, ktorý je podobný obsahu pre denných študentov,  je prednášaný univerzitnými pedagógmi našej fakulty ako aj pedagógmi zo špičkových medicínskych pracovísk.

     Záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2020/2021 sa môžu prihlásiť na:

Študijný program: Všeobecná medicína

  • Štúdium sa skladá z troch rokov, to znamená šiestich semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí. Prvý semester sa začína v mesiaci október.
  • Prvý rok sa vyučujú predmety všeobecného rozmeru, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu zameraniu, v našom prípade všeobecnej medicíne.
  • Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 10,00 cca do 12,00 hod.
  • Na konci každého ročníka sa píše ročníková práca, tému si vyberie   každý poslucháč sám podľa svojich záujmov.

Študijný program: Starostlivosť o seniorov

  • Štúdium sa skladá z dvoch rokov, to znamená zo štyroch semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí (prednášky, konzultácie, praktické cvičenia a exkurzie).
  • Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 13,00 cca do 15,00 hod.
  • Termín konania prvého stretnutia – 29. 09. 2020
  • Špecifikom študijného programu je nielen teoretická ale aj praktická výučba v prostredí výučbových pracovísk JLF UK a Simulačného centra JLF UK.

Kritériá pre prijatie uchádzačov:

-          prijatie na základe zaslanej prihlášky (pdf) (word)

-          vek 50+ (invalidní dôchodcovia aj skôr),

-          dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,

-          vyhovujúci zdravotný stav.

 

Termín podania prihlášok: do 31. augusta 2020

 

Študijný poplatok: dôchodca  30,- €, pracujúci 40,- € na celý akademický rok.

 

     Štúdium začína zápisom, imatrikuláciou a končí prevzatím osvedčenia o absolvovaní štúdia na slávnostnej promócii.

    

     Na Univerzitu tretieho veku sa je možné prihlásiť na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je potrebné poslať na adresu: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, UTV, Malá Hora 4A, 036 01  Martin. Nájdete nás na uvedenej adrese na prízemí č. dverí  150. Bližšie informácie o zápise a úhrade školného dostane uchádzač o štúdium písomne na adresu trvalého pobytu, ktorú uvedie na prihláške na štúdium, v druhej polovici septembra.

 

     V prípade záujmu alebo nejasností kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú na čísle telefónu 043/2633122, prípadne e-mailom: katarina.nezdobovauniba.sk

 

     Zapíšte sa na našu  UTV pri JLF UK v Martine, namiesto návštev nemocníc a lekárov Vám ponúkame stretnutia v prednáškových sálach.

 

 

                                                                       koordinátori UTV pri JLF UK Martin