Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku

 

UNIVERZITA  TRETIEHO VEKU (UTV)

pri  Jesseniovej lekárskej  fakulte UK v Martine

  

Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (ďalej len „JLF UK) patrí pod Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CĎV UK“): https://cdv.uniba.sk/  

UTV pri JLF UK v Martine má 31- ročné pôsobenie. Obsah štúdia, ktorý je podobný obsahu pre denných študentov,  je prednášaný vysokoškolskými pedagógmi našej fakulty ako aj pedagógmi zo špičkových medicínskych pracovísk.

 

Záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2022/2023 sa môžu prihlásiť na

Študijný program: Všeobecná medicína

 

  • Štúdium sa skladá z troch rokov, to znamená šiestich semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí. Prvý semester sa začína v mesiaci október.
  • Prvý rok je zameraný na teoretickú a predklinickú výučbu s možnosťou oboznámenia sa základov prvej pomoci. Druhý a tretí rok je zameraný na špecifické medicínske predmety.
  • Prednášky prebiehajú približne každé dva týždne v utorok od 10,00 cca do 12,00 hod.
  • Na konci každého ročníka sa píše ročníková práca, tému si vyberie každý poslucháč sám podľa svojich záujmov.

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov:

  • prijatie na základe zaslanej prihlášky
  • vek 50+ (invalidní dôchodcovia aj skôr),
  • dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • vyhovujúci zdravotný stav.

 

Termín podania prihlášok: do 31. augusta 2022

 

Vzhľadom na to, že výučba bola v posledných dvoch rokoch z dôvodu COVID-19 pozastavená, žiadame všetkých uchádzačov o štúdium o zaslanie aktuálnej prihlášky pre AR 2022/2023!  

 

Študijný poplatok: dôchodca  30,- €, pracujúci 40,- € na celý akademický rok.

 

Štúdium začína zápisom, imatrikuláciou a končí prevzatím osvedčenia o absolvovaní štúdia na slávnostnej promócii.

    

Na Univerzitu tretieho veku sa je možné prihlásiť na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je potrebné poslať na adresu: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzita tretieho veku, Malá Hora 4A, 036 01  Martin. Nájdete nás na uvedenej adrese na prízemí č. dverí  150. Bližšie informácie o zápise a úhrade školného dostane každý uchádzač o štúdium písomne na adresu trvalého pobytu, ktorú uvedie v prihláške na štúdium, v druhej polovici septembra.

 

V prípade záujmu alebo nejasností kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú na čísle telefónu 043/2633122, prípadne e-mailom: katarina.nezdobovauniba.sk

 

Zapíšte sa na našu  UTV pri JLF UK v Martine, namiesto návštev nemocníc a lekárov Vám ponúkame stretnutia v prednáškových sálach.

 

 

                                                                       koordinátori UTV pri JLF UK Martin