Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku

 

UNIVERZITA  TRETIEHO VEKU (UTV) pri  Jesseniovej lekárskej  fakulte UK v Martine

 

“Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.”

(Jiddu Krishnamurti)

 

Zapíšte sa na našu  UTV pri JLF UK v Martine, namiesto návštev nemocníc a lekárov Vám ponúkame atraktívne prednášky a spoločné stretnutia v krásnych priestoroch Aula Magna JLF UK.

  

Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (ďalej len „JLF UK) patrí pod Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CĎV UK“): https://cdv.uniba.sk/ 

UTV pri JLF UK v Martine začalo svoju činnosť od akademického roku 1991/1992, ide o štúdium formou záujmového nekvalifikačného vzdelávania. Obsah štúdia, ktorý je podobný obsahu pre denných študentov,  je prednášaný vysokoškolskými pedagógmi našej fakulty a univerzitnej nemocnice, ako aj lekármi priamo z klinickej praxe zo špičkových medicínskych pracovísk, ktorí patria medzi uznávaných expertov v danej medicínskej problematike.

Záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2023/2024 sa môžu prihlásiť na

Študijný program: Všeobecná medicína

  • Štúdium sa skladá z troch rokov, to znamená šiestich semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí. Prvý semester sa začína v mesiaci október, posledný semester končí v mesiaci máj.
  • Prvý rok je zameraný na teoretickú a predklinickú výučbu s možnosťou oboznámenia sa základov prvej pomoci. Druhý a tretí rok je zameraný na špecifické predmety z aspektu klinickej medicíny.
  • Prednášky prebiehajú približne každé dva týždne v utorok od 10,00 do 12,00 hod.
  • Ukončenie každého ročníka prebieha záverečným stretnutím a prezentáciou, ktorej forma a obsah bude špecifikovaný na začiatku semestra. 

Kritériá pre prijatie uchádzačov:

  • prijatie na základe zaslanej prihlášky (prihláška)
  • vek 50+ (invalidní dôchodcovia aj skôr),
  • dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • vyhovujúci zdravotný stav.

Termín podania prihlášok: do 31. augusta 2023

Študijný poplatok: dôchodca  30,- €, pracujúci 40,- € na celý akademický rok.

Štúdium začína zápisom, imatrikuláciou a končí prevzatím osvedčenia o absolvovaní záujmového štúdia na slávnostnej promócii.

Na Univerzitu tretieho veku sa je možné prihlásiť na základe vyplnenej a podpísanej prihlášky, ktorú je potrebné poslať poštou na adresu: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzita tretieho veku, Malá Hora 4A, 036 01  Martin. Nájdete nás na uvedenej adrese na prízemí č. dverí  150. Bližšie informácie o zápise a úhrade školného dostane každý uchádzač o štúdium písomne na adresu trvalého pobytu, ktorú uvedie v prihláške na štúdium, v druhej polovici septembra.

V prípade záujmu alebo nejasností kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú na čísle telefónu 043/2633122, prípadne e-mailom: katarina.nezdobovauniba.sk

   

                                                                                                                            koordinátori UTV pri JLF UK v Martine