Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita tretieho veku

 

UNIVERZITA  TRETIEHO VEKU (UTV)

pri  Jesseniovej lekárskej  fakulte UK v Martine

 

Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine (ďalej len „JLF UK) patrí pod Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CĎV UK“): https://cdv.uniba.sk/  Všeobecné obchodné podmienky CĎV UK v Bratislave upravuje Vnútorný predpis č. 2/2018 zverejnený na stránke: https://cdv.uniba.sk/fileadmin/cdv/Vseobecne/VOP_final_2__GDPR-2.pdf

UTV pri JLF UK v Martine má už  28- ročné pôsobenie. Obsah štúdia, ktorý je podobný obsahu pre denných študentov,  je prednášaný univerzitnými pedagógmi našej fakulty ako aj pedagógmi zo špičkových medicínskych pracovísk.

Záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2019/2020 sa môžu prihlásiť na

študijný program: Všeobecná medicína

Štúdium sa skladá z troch rokov, to znamená šiestich semestrov. Jeden semester je rozdelený do siedmich stretnutí. Prvý semester sa začína v mesiaci október.

Prvý rok sa vyučujú predmety všeobecného rozmeru, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu zameraniu, v našom prípade všeobecnej medicíne.

Prednášky prebiehajú každé dva týždne v utorok od 10,00 cca do 12,00 hod.

  • Na konci každého ročníka sa píše ročníková práca, tému si vyberie   každý poslucháč sám podľa svojich záujmov.

Kritériá pre prijatie uchádzačov:

-          prijatie na základe zaslanej prihlášky - (tu)

-          vek 50+ (invalidní dôchodcovia aj skôr),

-          dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,

-          vyhovujúci zdravotný stav.

Termín podania prihlášok: do 31. augusta 2019

Študijný poplatok: dôchodca  30,- €, pracujúci 40,- € na celý akademický rok.

Štúdium začína zápisom, imatrikuláciou a končí prevzatím osvedčenia o absolvovaní štúdia na slávnostnej promócii.

Na Univerzitu tretieho veku sa možno prihlásiť na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je potrebné poslať na adresu: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, UTV, Malá Hora 4A, 036 01  Martin. Nájdete nás na uvedenej adrese na prízemí č. dverí  150. Bližšie informácie o zápise dostane uchádzač o štúdium písomne na adresu trvalého pobytu, ktorú uvedie na prihláške na štúdium, v druhej polovici septembra.

V prípade záujmu alebo nejasností kontaktujte Mgr. Katarínu Nezdobovú na číslo telefónu 043/2633122, prípadne e-mailom: nezdobovajfmed.uniba.sk

 

Zapíšte sa na našu  UTV pri JLF UK v Martine, namiesto návštev nemocníc a lekárov Vám ponúkame stretnutia v prednáškových sálach.

 

                                                                       koordinátori UTV pri JLF

Martin