Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

Kontakt

Adresa kliniky

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Kollárova 2, 036 59 Martin

 

Prednostka kliniky

MUDr. Denisa Osinová, PhD.

email:  denisa.osinovauniba.sk 

tel.: +421 43 413 50 01

 

Zástupkyňa prednostky

MUDr. Jana Kluknavská 

email:  Jana.kluknavskaunm.sk

tel.: +421 43 4203 408

 

Vedúca lekárka lôžkovej časti

MUDr. Janka Hošalová Matisová 

email:  janka.hosalovaunm.sk

tel.: +421 43 4203 408

 

Sekretariát

Miroslava Mizerová

email: mizerovaunm.sk

tel.: +421 43 413 50 01

VoIP: 41709

Poslanie a činnosť pracoviska KAIM

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Univerzitnej nemocnice Martin, poskytuje vysokošpecializovanú liečebno-preventívnu činnosť. Na klinike pracuje 43 lekárov a 68 pracovníkov stredného a nižšieho zdravotníckeho personálu, ktorí sú zamestnancami rezortu zdravotníctva.

Liečebno-preventívna starostlivosť

Je zameraná na výkon práce v anestéziologickej časti a liečby pacientov na posteľovej časti kliniky.

Anestéziologický úsek zabezpečuje výkon všetkých typov anestézií počas chirurgických a diagnostických výkonov v Univerzitnej nemocnici Martin. Počas roka sa na tomto pracovisku vykoná viac ako 14.000 anestézií. Každý rok narastá počet anestézií pre chirurgické a diagnostické výkony, čo  súvisí s nárastom pacientov, ktorí vyhľadávajú UNM z celého Slovenska. Kontinuálne vzdelávanie lekárov a sestier, získavanie kreditov na odborných akciách je súčasťou práce tohto pracoviska. Lektorský zbor KAIM sa zúčastňuje na konzultáciách a prednáškach tých lekárov, ktorí sú v príprave  na špecializačné štúdium v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Intenzívna medicína – výkon práce na posteľovej časti KAIM, poskytuje starostlivosť a liečbu pacientom, ktorým zlyhali alebo zlyhávajú životne dôležité orgány. Starostlivosť a liečba týchto pacientov je vedená vysoko odborne a to kolektívom lekárov a sestier, ktoré v 90% majú vysokoškolské vzdelanie. Tento úsek KAIM spolupracuje so všetkými pracoviskami UNM, ale aj ako klinické pracovisko s okolitými zdravotníckymi pracoviskami. Využívanie modernej techniky je samozrejmosťou pri výkone tejto práce.

Výskumná a vzdelávacia činnosť

Je založená na najnovších poznatkoch medicíny s použitím najnovších techník, ale aj prezentáciou výsledkov vlastného výskumu. Pracovisko sa podieľa na rozvoji vzdelanosti budúcich lekárov.

Pedagogická činnosť kliniky:

  • Poslaním KAIM je zabezpečiť výučbu predmetov Urgentná medicína a Anestéziológia a intenzívna medicína pre poslucháčov v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku.
  • V študijnom programe Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo zabezpečuje výučbu predmetu Prvá pomoc (interné a externé štúdium).
  • Vysokoškolské vzdelávanie – V školskom roku 2010/2011bol prednosta kliniky menovaný za garanta študijného programu pre špecializačný program Anestéziológia a intenzívna medicína a garanta študijného programu Anestéziológia a resuscitácia 3. stupeň – denná, externá forma štúdia na JLF UK v Martine.
  • Pracovisko poskytuje letné výmenné stáže (zahraniční študenti) pre študentov všeobecného lekárstva.
  • KAIM pravidelne aktualizuje svoju stránku na portáli JLF UK v Martine.