Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Interná klinika - Gastroenterologická

Prednostom kliniky je od r. 1989 prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.

Interná klinika Gastroeterologická pozostáva z:

  1. Lôžkovej časti + JIS ( Pav. č. 13)
  2. Ambulantnej časti (všeobecná a špecializované ambulancie v pav.č.13)
  3. Odd. GE diagnostiky umiestneným v starom chir. pavilóne na 4/2
  4. Centra biologickej liečby pre ochorenie GITu ( rod. dom pri pav. č. 13)

Lôžková časť kliniky má 34 internistických a gastroenterologických lôžok a 3 lôžka na JIS.  Zástupcom prednostu je prim. MUDr. R. Michalová, PhD. Vedúcim lekárom JIS je MUDr. Matúš Ščúr,  vrchnou sestrou je  Mgr. Anna Kocanová. Súčasťou  kliniky je aj ambulantné Odd. gastroenterologickej diagnostiky vedené MUDr. Michalom Demeterom, PhD., umiestnené v budove chirurgickej kliniky na odd. 4/2 . Súčasťou kliniky  je aj centrum pre biologickú liečbu  chorôb tráviaceho traktu  vedené MUDr. Petrom Lietavom, ktoré je umiestnené v rekonštruovanom rodinnom  dome, tesne pri našej klinike.

Hospitalizovaných pacientov máme možnosť vyšetriť jednak priamo v našej budove pavilónu 13, vo vyšetrovniach určených na gastroskopie, kolonoskopie a  endosonografie . Funkčné vyšetrenia sme presťahovali na odd. 4/2,  kde vykonávame  manometrie pažeráka  aj konečníka  a 24  hod  pH metrické a gastrografické metódy. Okrem toho na odd. 4/2  vykonávame všetky  diagnostické aj terapeutické endoskopické výkony na hornom aj dolnom tráviacom trakte a výkony na žlčových a pankreatických cestách.

Ambulantná časť kliniky má ambulanciu internej medicíny, ktorá slúži na kontroly dispenzarizovaných pacientov, aj ako príjmová ambulancia. Ďalej oddelenie ambulantnej GE diagnostiky pod vedením MUDr. Demetera,,PhD., s ďalšími 3 gastrenterológmi MUDr. P. Lietavom a MUDr. Palenčíkovou . MUDr. J. Božíkovou a MUDr. M. Horákovou ,PhD.,  Ďalšie 2 ambulancie  sú ambulancie hepatologická  s MUDr.B. Bodorovskou ,PhD.  a reumatologická s MUDr. Staškovou.

Interná klinika Gastroenterologická bola  od 1.4.- 1990  ustanovaná MZ SR  ako Celoštátne centrum pre ťažko liečiteľné peptické vredy a neuroendokrinné nádory. Okrem tohto centra  je  aj Centrom  pre biologickú liečbu chronických zápalových ochorení čreva a Centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení pažeráka.  Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva  endoskopickú liečbu achalázie a endoskopickú liečbu  Zenkerových divertikulov. MZd SR bola zriadené aj Centrum  pre biologickú  liečbu  reumatologických ochorení, avšak vedenie nemocnice nezaistilo priestorové možnosti pre jeho prevádzku.  

Pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť zabezpečujú hlavne pracovníci JLF UK

Naša klinika zabezpečuje výučbu internej propedeutiky  v 3. ročníku pre slovenských aj zahraničných  študentov a výučbu internej medicíny v 4. ročníku pre slovenských aj zahraničných študentov všeobecného lekárstva,  ako aj pre študentov stomatológie. Okrem toho sa podieľame  aj na výučbe  internej medicíny v 5. ročníku a predštátnicovej praxi študentov 6. ročníka. Realizujeme skúšky z propedeutiky, skúšky z akútnej internej medicíny v 5. ročníku, ako aj záverečné štátne skúšky  z vnútorných chorôb v slovenskom aj anglickom jazyku. Okrem prednostu, prof. MUDr. R. Hyrdela, CSc ,vykonávajú pedagogickú a výskumnú činnosť odborní asistenti MUDr. P. Bánovčin, PhD.,( zást. pre pedagogickú činnosť), MUDr. P. Hyrdel, PhD.,  MUDr. M. Schnierer, PhD. a MUDr.  M. Ďuríček, PhD, Na parciálny úväzok 0,1 resp. 0,2 aj nemocniční zamestnanci  MUDr. M. Demeter, PhD, a MUDr. P. Uhrík. Vo výučbe zahraničných študentov nám vypomáhajú aj  MUDr. S. Agouba,   MUDr. P. Uhrík a MUDr. L. Nosáková,PhD.,  V novovytvorenom predmete „Klinická gastroenterológia“  nám vypomáha externý pracovník  prednosta Internej klinky  RN v Banskej Bystrici , MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD, popredný slovenský hepatológ,  a časť praktických výkonov sa realizuje aj v neštátnej  GE ambulancii GASTRO-MED., s.r.o. .

Vo výskume úzko spolupracujeme s Ústavom patologickej fyziológie, Ústavom patologickej anatómie JLF UK a aj s popredným svetovým pracoviskom  v Baltimore, kde vďaka prof. MUDr. M. Kolárikovi, PhD.,  absolvovali 3 naši pracovníci ( P. Bánovčin,  M. Duríček a P. Lipták ) 1 ročné študijné pobyty ).  V liečebne preventívnej činnosti spolupracujeme s Ústavom klinickej biochémie, Klinikou Nukleárnej medicíny,  Rádiologickou klinikou a Klinikou transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM.

Úspechy v liečebne preventívnej  a výskumnej práci

V Centre pre ťažko liečiteľné peptické vredy sme určili príčiny recidív a vyliečili vyše 2000 pacient s predtým „ nevyliečiteľnými vredmi“ . Diagnostikovali sme najväčší počet pacientov  so Zollingerovým Ellisonovým syndrómom v strednej a východnej Európe. Prestavuje to 206 takýchto pacientov.  Dosiahli sme to vďaka  zavedeniu špeciálnych diagnostických testov ( pentagastrínový,  sekretínový, kalciový, glukagonový, gastrozepínový a  proteínový postprandiálny tes), ktoré sme robili ako jediné pracovisko v bývalej ČSFR. Ako prvý v Európe a 3. na svete sme v roku 1990  ( po Onkologickom centre v Tokiu (1987) a NIH v Bethesde (1989)  zaviedli v spolupráci s Klinikou rádiodiagnostiky tzv.  Selektívny intra-artériový sekretínový test  na lokalizáciu malých neuroendokrinných nádorov (NEN), ktoré sa nedali lokalizovať pomocou USG, CT  ani NMR. Od polovice 90. rokov sme ako prvý v SR v spolupráci  s Klinikou Nukleárnej medicíny zaviedli  lokalizáciu NEN pomocou scintigrafie  somatostatínových receptorov,  tzv. Octreoscan.  Od roku 2001 sme začali lokalizovať  malé nedetekovateľné NEN pomocou   Endoskopickej US. Túto metódu sme vylepšil v rokoch 2015 a 2016 pomocou  endosonografickej  elastometrie a kontrastnej endoskopickej US  už aj s cielenými aspiračnými biopsiami.