Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Interná klinika - Gastroenterologická

Prednostom kliniky je od r. 1989 prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc.

Klinika pozostáva z:

  1. lôžkovej časti + JIS
  2. ambulantnej časti (všeobecná a špecializované ambulancie)

Lôžková časť kliniky má 33 internistických a gastroeterologických lôžok a 3 lôžka na JIS. Je vedené zástupcom prednostu MUDr. I. Sámelom, PhD, vedúcou lekárkou JIS je MUDr. R. Michalová, PhD.,  vrchnou sestrou je dipl. sestra I. Boháčová.

Hospitalizovaných pacientov máme možnosť vyšetriť priamo v našej budove vo vyšetrovniach určených na gastroskopie, kolonoskopie, endosonografie a funkčné manometrické, pH metrické a gastrografické metódy.

Ambulantná časť kliniky má ambulanciu internej medicíny, ktorá slúži aj ako príjmová ambulancia. Ďalej oddelenie ambulantnej GE diagnostiky pod vedením MUDr. M. Horákovej PhD s ďalšími  2 gastrenterológmi MUDr. P. Lietavom a MUDr. Palenčíkovou.  Ďalšími 2 ambulanciami   sú ambulancia hepatologická  s MUDr. Škapcovou PhD, a reumatologická s MUDr. Staškovou. Okrem centra pre rezistentné peptické vredy a NET je Interná klinika GE  aj centrom  pre biologickú liečbu chronických zápalových ochorení čreva a pripravuje  sa otvorenie  centra pre biologickú  liečbu  reumatologických ochorení.

Pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť zabezpečujú hlavne pracovníci JLF UK

Okrem prednostu, sú to odborní asistenti MUDr. M. Demeter, PhD, a MUDr. P. Bánovčin PhD. - zástupca pre pedagogickú činnosť, výskumný pracovník MUDr. M. Schnierer. V pedagogike výdatne pomáhajú aj interní doktorandi MUDr. P. Hyrdel a MUDr. M. Ďuriček. Do výučby, ale aj výskumu  sú zapojení  aj pracovníci UNM a to: prim. MUDr. I. Sámel PhD., MUDr. R. Michalová PhD., MUDr. Božíková, MUDr. B. Škapcová, PhD., MUDr. G. Beláková., MUDr. R, Gálik,  MUDr. S. Agouba a MUDr. P. Uhrík,

Vo výskume úzko spolupracujeme s Ústavom patologickej fyziológie, Ústavom patologickej anatómie JLF UK a Klinikou nukleárnej medicíny JLF UK a UNM. V liečebne preventívnej činnosti spolupracujeme s Ústavom klinickej biochémie, Rádiologickou klinikou a Klinikou transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM.