Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti.
Zahŕňa :
  •     špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností,

  •     certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a

  •     sústavné vzdelávanie.


Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa sústavným vzdelávaním. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v súlade splatnou legislatívou realizuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov od roku 2006.

 

Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine

 

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení JLF UK v Martine pre akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania  

v súlade so zákonom 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení


Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A – 3. podlažie
036 01 Martin

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

prodekan pre doktorandské štúdium  a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
kontakt: jan.svihrauniba.sk

 

Mgr. Katarína Rusková

vedúca oddelenia
telefón: 043 2633 396 VoIP: 41 396, č. dv. 313
katarina.ruskova@uniba.sk

 

Viera Oravcová

telefón: 043 2633 202 VoIP: 41 202, č. dv. 308
viera.oravcova@uniba.sk

 

Ing. Miroslava Ondrová

telefón: 043 2633 198 VoIP: 41 198, č. dv. 313
miroslava.ondrova@uniba.sk

 

Ing. Kristína Koppová - momentálne RD

telefón: 043 2633 198 VoIP: 41 198, č. dv. 313
kristina.koppova@uniba.sk