Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti.

Zahŕňa :

  • špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činnosti
  • certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a
  • sústavné vzdelávanie.

Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa sústavným vzdelávaním. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva.
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v súlade splatnou legislatívou realizuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov od roku 2006.

Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení JLF UK v Martine pre akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania  

v súlade so zákonom 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení


Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A – 3. podlažie
036 01 Martin

<output>Osobná návšteva referátu je možná iba v presne vopred dohodnutom termíne v rozmedzí od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod. (prosíme dohodnúť MAILOM).
</output>

Osobná konzultácia je možné len vo vopred dohodnutom termíne v čase od 8,00 - 15,00 hod (prosíme dohodnúť mailom alebo telefonicky)

 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
kontakt: jan.svihrauniba.sk

 

Mgr. Katarína Rusková

vedúca oddelenia
telefón: 043 2633 396 VoIP: 41 396, č. dv. 312
katarina.ruskova@uniba.sk

 

Viera Oravcová

telefón: 043 2633 202 VoIP: 41 202, č. dv. 308
viera.oravcova@uniba.sk

 

Ing. Miroslava Ondrová

telefón: 043 2633 198 VoIP: 41 198, č. dv. 313
miroslava.ondrova@uniba.sk

 

Ing. Kristína Koppová

telefón: 043 2633 201 VoIP: 41 201, č. dv. 313
kristina.koppova@uniba.sk