Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia

Členstvo

ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine je právnym subjektom združeným s inými ZO školstva a vedy v OZ PŠaV na Slovensku a so ZO na ostatných vysokých školách v Združení VŠ a PRO (priamo riadených organizácií), ktoré je súčasťou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Príhovor predsedu ZO

Vážení priaznivci odborovej organizácie, vážení spolupracovníci, milí odborári.

                Po ďalšom úspešnom roku našej alma mater sme s p. dekanom podpísali novú Kolektívnu zmluvu (KZ) JLF UK na rok 2017, v ktorej zostávajú sociálne výhody predchádzajúcich kolektívnych vyjednávaní. Vzhľadom na prestížne postavenie fakulty, ústretový postoj Vedenia JLF UK a dobré návrhy sme mohli do nej zakomponovať i výhody ďalšie, a tým sa v sociálnych vymoženostiach po takmer všetkých stránkach dostať na čelo fakúlt UK i vysokých škôl na Slovensku. Z predchádzajúcich výhod sme valorizovali náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti za 1.-10. deň na výšku 80 % denného vymeriavacieho základu, príspevok na hlavné jedlo zo Sociálneho fondu na 0,40 €, divadelné a iné kultúrne podujatia z 10 na 20 € na jedného zamestnanca a rok a jednorazový nenávratný príspevok pri narodení dieťaťa zo 150 na 200 €. K novým výhodám patrí poskytovanie stravovania zo SF prostredníctvom iných subjektov zamestnancom počas výluky študentskej jedálne nad rámec ZP a to formou stravovacích poukážok. Druhou je zvýšenie výmery dovolenky neučiteľským pracovníkom fakulty o dva dni v roku nad rámec vyjednaný v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, podmienené pre všetkých zamestnancov vyčerpaním celej dovolenky do konca príslušného kalendárneho roka. Jedinou oblasťou, v ktorej sa nemôžeme rovnať niektorým fakultám je doplnkové dôchodkové sporenie, keď z päťdesiatich zamestnancov, ktorí majú podpísané zmluvy s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami iba dvadsiatim ôsmim prispieva aj zamestnávateľ. V jednom z predchádzajúcich príhovorov som spomenul, že zamestnanci, hlavne neodborári, berú všetky výhody kolektívnych zmlúv ako samozrejmosť a neuvedomujú si, že neexistenciou odborovej organizácie by mohli o všetky výhody byť ukrátení, lebo kolektívnu zmluvu má právo zamestnávateľ dohodnúť a podpísať len so zástupcami zamestnancov, teda odborovou organizáciou. Mrzí nás, že vstup do ZO berú ako prirodzenosť, či česť väčšinou nepedagogickí pracovníci, ktorí v nej cítia podporu. A naopak vedeckí, či vedecko-pedagogickí zamestnanci, ktorí využívajú výhody v minimálne takej istej miere, sa nášmu kolektívu „úspešne“ vyhýbajú. Akoby sa inšpirovali vetou jedného bývalého zamestnanca, ktorý pri „vyraďovaní“ stredoškolsky vzdelanej časti zamestnancov z akademickej obce fakulty zdôvodnil túto skutočnosť slovami: oni predsa majú odbory. Napriek tomu radi zastupujeme všetkých kolegov pri presadzovaní sociálnych výhod a pretože Vedenie JLF UK má podobne kladný postoj k zlepšovaniu pracovných podmienok a regenerácii pracovnej sily, dokázali sme dohodnúť KZ výhodnú pre obe strany.

                Na záver si dovolím rekapituláciu niektorých výhod, ktoré presadili odbory na všetkých úrovniach, platia ich formou členských príspevkov iba odborári a užívajú všetci zamestnanci. Aj tí, čo si myslia, že činnosť odborov v prospech zamestnancov je nulová. (Tu-:-)

 

Martin 19. máj 2017                                                                                                     Ing. Miroslav Vrabec

                                                                                                              predseda ZO OZ PŠaV na Slovensku pri JLF UK v Martine