Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia

ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine je právnym subjektom združeným s inými ZO školstva a vedy v OZ PŠaV na Slovensku a so ZO na ostatných vysokých školách v Združení VŠ a PRO (priamo riadených organizácií), ktoré je súčasťou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

 

Vážená kolegyňa / kolega, vážená zamestnankyňa / zamestnanec.

Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri JLF UK (ZO OZ PŠaV pri JLF UK) si Vás dovoľuje informovať o existencii odborovej organizácie na Vašom novom pracovisku a jej webovej (internetovej) stránky. Týmto Vám ponúka členstvo a ozrejmuje niekoľko zásadných dôvodov pre vstup do našej odborovej organizácie.

Niekoľko racionálnych dôvodov prečo byť v odboroch:

1. Svojim vstupom do odborov posilníte členskú základňu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a prispejete k zvýšeniu efektivity vyjednávacej pozície čelných predstaviteľov Zväzu pri presadzovaní záujmov a snáh o navýšenie finančných prostriedkov pre vysoké školstvo, ako aj zlepšeniu celkového postavenia zamestnancov školstva a vedy na Slovensku. Vstupom do našej základnej organizácie získate veľký rad výhod, ktoré so sebou prináša členstvo v odboroch. Čím viac bude členov, tým väčšiu váhu nadobúda vyjednávacia pozícia odborovej organizácie pri zlepšovaní pracovných a mzdových podmienok zamestnancov na našej fakulte. Vaším členstvom prispejete k zvýšeniu postavenia odborov na fakulte.

2. Možno raz budete mať problém, ktorý budete chcieť predostrieť zamestnávateľovi. Naša odborová  organizácia predkladá problémy zamestnancov vedeniu JLF UK, obhajuje ich oprávnené požiadavky a snaží sa o zlepšovanie ohodnotenia a pracovných podmienok zamestnancov.

3. Možno raz budete potrebovať právnu ochranu. Na právnika odborového zväzu sa ako členovia odborov budete môcť bezplatne obrátiť v pracovno-právnych sporoch a po 10 rokoch členstva aj v akýchkoľvek iných právnych sporoch.

4. Budete môcť využiť ponuky odborov na kultúrne akcie, zájazdy a rekreačné pobyty za zvýhodnených podmienok.

5. Budete mať možnosť získať benefity, ako napr. príspevok na stravovanie, ktorý znižuje priamy fin. náklad zamestnanca na stravovanie, príspevok na detský tábor pre svoje dieťa, príspevok na rekreáciu, odmenu pri životnom jubileu, ako aj dary v podobe peňažných poukážok a iné zvýhodnenia vyplývajúce zo zásad hospodárenia ZO OZ PŠaV pri JLF UK.

6. Ak budete mať záujem, môžete sa aktívne zapojiť do práce odborovej organizácie. Odmenou Vám bude dobrý pocit z práce pre druhých, získate kontakty a priateľstvá s kolegami z rôznych ústavov našej fakulty, iných pracovísk UK i ostatných slovenských VŠ.


Čo Vás to bude stáť ?

Členský príspevok vo výške 1 % z čistej mzdy, ktorým je krytá najmä Vaša právna ochrana a vyjednávanie zvyšovania platov a ďalších sociálnych výhod.

Členom odborovej organizácie na JLF UK sa môžete stať, ak vyplníte prihlášku, ktorá je prístupná na web stránke JLF UK v časti O fakulte/organizačná štruktúra/odborová organizácia/dokumenty/<s>: </s>a doručíte ju p. Kataríne Fančiovej, hospodárke ZO na referát všeobecnej učtárne Dekanátu JLF UK.

katarina.fanciovauniba.sk

VoIP: 41316

Dekanát JLF UK

Malá Hora 4A

Martin 036 01

 

Na Vaše prípadné otázky rada odpovie:

Mgr. Ivana Švrková - predseda ZO OZ pri JLF UK v Martine

ivana.svrkovauniba.skVoIP: 41 505