Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

V rámci pregraduálneho štúdia prichádzajú na kliniku študenti 6. ročníka v skupinách na týždennú predštátnicovú prax. Od akademického roka 2012/2013 sa k nim pridali aj študenti s anglickým vyučovacím jazykom.

Úvod praxe je venovaný teórii, študentom sú prezentované nosné témy z respirológie, ale aj z diagnostiky a bronchológie, s dôrazom na témy obsiahnuté v štátnicových otázkach.

Na teoretickú časť nadväzuje praktická časť praxe, ktorú študenti absolvujú na lôžkových oddeleniach ústavu a jednotlivých oddeleniach SVaLZ. Na lôžkových oddeleniach študenti absolvujú odbery biologického materiálu, zúčastňujú sa vizít, prijímania a prepúšťania pacientov.

Na oddeleniach SVaLZ absolvujú prax pri sonografickom vyšetrení a zavádzaní ph-metrických sond do ezofágu v rámci vyšetrenia GER, prax na oddelení funkčnej diagnostiky dýchania, endoskopickom oddelení (bronchologické pracovisko) i fyziatricko – rehabilitačnom oddelení.