Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Názov a číslo projektu:

Multirezistentná tuberkulóza – detekcia DNA polymorfizmov rezistencie na antituberkulotiká.

2007/2-dTaRCH-01

Ciele projektu (anotácia):

1. Rozvoj metód pre určenie jednoduchých polymorfizmov (SNP) zodpovedných za rezistenciu  kmeňov  M.tuberculosis (M.tbc).
2. Genotypová analýza archivovaných kmeňov M.tbc s detekciou rezistencie na Rifampicin,  Pyrazinamid a Etambutol.
3. Skríning novozistenej tuberkulózy z hľadiska antimikróbnej rezistencie M.tbc
4. Implementácia nových metód do systému rýchlej rutinnej diagnostiky tuberkulózy.

Doba riešenia:

Od: 11/2007 Do:04/2013

Riešitelia:

Ján Melter, MVDr. CSc.

Jaroslav Fábry, MUDr. PhD.

Katarína Melterová, MVDr.

Martina Miškovská, MUDr.

Andrej Akurátny, RNDr.