Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Z historického hľadiska môžeme konštatovať, že na vzniku dnešného ústavu sa podieľalo niekoľko významných osobností, ktorí svojím presvedčením, vierou a húževnatosťou dokázali presadiť dobré myšlienky, na ktorých mohli tí ďalší stavať. Jedným z nich bol prof. Dr. František Hamza, pracovník Ministerstva zdravotníctva, ktorý presadil, že dňa 19.12.1919 prešlo vytvorené kúpeľné zariadenia do vlastníctva štátnej správy a v rámci Masarykovej ligy proti tuberkulóze bol zriadený Štátny detský liečený ústav Šrobárov. Slávnostné otvorenie ústavu sa uskutočnilo 5. apríla 1920 samotným ministrom zdravotníctva Dr. Vavrom Šrobárom.

1. júla 1960 bol na základe uznesenia Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach č. 6-17/6-1960, opatrením odboru zdravotníctva rady KNV v Košiciach zriadený Odborný liečebný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb ako liečebňa tuberkulózy  a respiračných chorôb, ktorý ako jeden zo siedmich odborných ústavov TBC a RCH podliehal Ústrednému riaditeľstvu odborných liečebných ústavov tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vysokých Tatrách. Ústredné riaditeľstvo zriadené 1. júla 1960 Východoslovenským KNV v Košiciach bolo samostatnou rozpočtovou, neskôr príspevkovou organizáciou riadenou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úplnú právnu subjektivitu získal ústav rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. j. 3684/92-A-D/2 zo dňa 10.12.1992, ktorým bolo zrušené Ústredné riaditeľstvo a ústav bol dňom 1.1.1993 zaradený do priamej podriadenosti zriaďovateľa, t. j. Ministerstva zdravotníctva SR. Rozhodnutím MZ SR č. 2638/1999-SLP zo dňa 10.5.2000 s účinnosťou od 1.6.2000 sa zmenil názov zariadenia na "Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb" a nadobudol právne postavenie ako „vysokošpecializovaný odborný ústav.“

Na základe uznesenia vlády SR č. 274 zo dňa 31.3.2004 vydala vláda SR rozhodnutie o transformácii štátnej príspevkovej organizácie s názvom Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec na neziskovú organizáciu s názvom "Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav" s termínom transformácie 1.4.2004. Nezisková organizácia bola založená zakladacou listinou podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

1. júna 2010 bola v ústave zriadená Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK, ktorá slúži ako výučbová základňa pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

S účinnosťou od 1.8.2017 sa rozhodnutím Správnej rady zmenil názov zdravotníckeho zaradenia na: „Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec“.