Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

AAA JESEŇÁK, M.a kol. Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí. Praha: Mladá fronta, 2012. ISBN 978-80-204-2618-5.

ACD MIŠKOVSKÁ, M., FÁBRY, J. Difúzne intersticiálne pľúcne procesy. In: JAKUŠOVÁ, Ľ. a kol. Dorastové lekárstvo. Martin: Osveta, 2014. s. 23 - 42. ISBN 978-80-8063-419-3.

ACD STRMISKA, F., FÁBRY, J. Samoočisťovacia schopnosť pľúc a jej poruchy. In: JAKUŠOVÁ, Ľ. a kol. Dorastové lekárstvo. Martin: Osveta, 2014. s. 43 - 57. ISBN 978-80-8063-419-3.

ADD JURIŠ, P., A. DUDLOVÁ, J. FÁBRY, J. MELTER, M. MIŠKOVSKÁ, E. MINDŽÁKOVÁ, P. JARČUŠKA, V. KRČMÉRY, l. ČISLÁKOVÁ, I. PAPAJOVÁ, D. SYSEL. Endoparasitoses in hospitalised paediatric patients with pulmonary disease. Helminthologia, 2014, roč.51, č. 2, s. 98 – 102. ISSN 0440-6605.

ADE Brndiarová, M., Mikler, J., Bánovčin, P., Michnová, T., Fábry, J. Extraezofágový reflux - otolaryngologické komplikácie gastroezofágového refluxu. Česko-slovenská pediatrie. roč. 66, č. 2 (2011), s. 85-91. ISSN 0069-2328.

ADF Skokanová, A., Strmiska, F., Ferenc, P., Strachan, T., Strachanová, I., Dudášková, E., Fábry, J. Diferenciálna diagnostika miliárneho rozsevu –kazuistika. Pediatria. roč. 8, suppl. (2013), s. 38-39.ISSN 1336-863X.

ADF Strachan, T., Strmiska, F., Skokanová, A., Ferenc, P., Dudášková, E., Miškovská, M., Fábry, J. Zriedkavá príčina dýchavice v detskom veku. Pediatria. roč. 8, suppl. (2013), s. 40-42. ISSN 1336-863X.

ADM Miškovská, M., Dudášková, E., Fábry, J., Melter, J., Ferenc, P., Strachan, T., Bánovčin, P. Primárny imunodeficit v praxi pediatrickéhopneumológa. Česko-slovenská pediatrie. Roč. 70, č. 3 (2015), s. 146-151. ISSN 0069-2328.

ADM Miškovská, M., Dzuracká, A., Strachan, T., Ferenc, P., Melter, J., Fábry, J. Aktuálna situácia v detskej tuberkulóze na Slovensku. Česko-slovenská pediatrie, roč. 71, č. 7-8 (2016), s. 330 – 335. ISSN 0069-2328.

ADM Strachan, T., Melter, J., Barabasová, A., Miškovská, M., Ferenc, P., Fábry, J., Bánovčin, P. Pepsín v sekrétoch horných dýchacích ciest u detí ako marker extraezofágového refluxu. Česko-slovenská pediatrie, roč. 72, č. 3 (2017), s. 176 – 181. ISSN 0069-2328.

AED Fábry, J., Melter, J., Miškovská, M., Strmiska, F., Matiščáková, M., Ferenc, P., Kočíšek, Ľ. Diagnostický prístup k dieťaťu s recidivujúcimi infekciamidýchacích ciest. In: Diagnostika a terapia v pediatrii 12. - Martin: Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2011. s. 53-56. ISBN 978-80-88866-92-3.

AED07 Fábry, J., Melter, J., Melterová, K., Miškovská, M., Strmiska, F., Ferenc, P., Dudášková E., Strachan, T., Strachanová, I., Skokanová, A., Frisík, P., Kočíšek, Ľ., Herout, V. Skúsenosti s respiračnými infektmi mykoplazmovej a chlamýdiovej etiológie v Šrobárovom ústave detskej TaRCH, n.o. v Dolnom Smokovci. In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. s. 49-55. ISBN 978-80-89544-35-6.

AED Strachan, T. Bánovčin, P. Strachanová, I. Miškovská, M., Dudášková E., Ferenc, P., Skokanová, A., Fábry, J. Gastroezofágovýreflux vo vzťahu k respiračným ochoreniam u detí. In: Diagnostika a liečba v pediatrickej pneumológii a ftizeológii [elektronický zdroj]. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK a ŠÚDTaRCH, 2012. s.102-106. ISBN 978-80-89544-35-6.

AED Fábry, J., Miškovská, M., Strmiska, F. Respiračné ochorenia vyvolané atypickými patogénmi. In: Dorastové lekárstvo. Martin: Osveta, 2014. s. 14-22. ISBN 978-80-8063-419-3.

AED Matiščáková, M. Dudášková E., Miškovská, M., Fábry, J., Melter, J. Význam výživy u pacientov s cystickou fibrózou. In: Diagnostika a terapia v pediatrii 14 [elektronický zdroj]. Martin: JLF UK, 2014. s. 112-115. ISBN 978-80-89544-61-5.

AED Strachan, T., Melter, J., Strmiska, F., Miškovská, M., Suroviaková, S., Ferenc, P., Fábry, J., Bánovčin, P. Stanoveniešpecifických imunoglobulínov G vo vzťahu k hypersenzitívnej pneumonitíde u detí. In: Diagnostika a terapia v pediatrii 15. Bratislava: A-medi management, 2015. s. 60-61. ISBN 978-80-89797-09-7.

AFC Péčová, R., Michnová, T., Fábry, J., Zaťko, T., Neuschlová, M., Tomori, Z. Influence of aspiration reflex on cough reflex sensitivity inasthmatic children. In: Sepiashvili, Revaz : Allergy, asthma & immunology: from genes to clinical application. Bologna: Medimond, 2011. s. 101-104. - ISBN 978-80-7587-604-3.

AFC Péčová, R., Michnová, T., Fábry, J., Zaťko, T., Neuschlová, M., Klčo, P., Hanáček, J., Tatár, M., Tomori, Z. Deep nasal inspirations increase the cough threshold in children with mild asthma = Capsaicin-induced cough reflex is inhibited by deep nasal inspirations in children with mild asthma. In: Respiratory Regulation - Clinical Advances. Vol. 755. - Basel: Springer, 2013. s. 65-69. - e-ISBN 978-94-007-4546-9 / ISBN 978-94-007-4545-2.