Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

 

Klinika sa podieľa na vzdelávaní a profesionálnom raste lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov aj organizovaním a spoluorganizovaním odborných a vedeckých podujatí.

Každoročne sa koná medzinárodná konferencia slovensko-poľské Vojtekove – Rudnikove dni so zameraním na pediatrickú pneumológiu a imunoalergológiu. Takisto sa každoročne koná Pracovný seminár Kliniky DTaRCH JLF UK a NÚDTaRCH, n. o. v Dolnom Smokovci, na organizovaní ktorého sa podieľa aj Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. Na týchto podujatiach majú svoj priestor okrem erudovaných odborníkov aj mladí lekári a študenti doktorandského štúdia.

Klinika sa podieľa aj na spoluorganizovaní Gallandových dní, ktoré sa konajú každoročne v Martine. Klinika polupracuje s Istytutom gruzlicy i chorob pluc v Rabke v Poľsku, ako aj Grodnovskou oblastnou detskou klinickou nemocnicou v Grodne v Bielorusku.

 

Klinika bola zapojená do projektov riešených v spolupráci s JLF UK v Martine: Multirezistentná tuberkulóza – detekcia DNA polymorfizmov rezistencie na antituberkulotiká, č. projektu: 2007/2-dTaRCH-01 financovaný MZ SR, ktorý sa realizoval od 11/2008 do 11/2011. Cieľom bolo rozširovanie a zdokonaľovanie klinických a laboratórnych metód v diagnostike respiračných ochorení, predovšetkým v oblasti virológie, bakteriológie, serológie, ako aj imunogenetiky a alergológie. Ako člen projektového tímu sa MUDr. Fábry, PhD. zapojil do projektu Centrum experimentálnej a klinickej respirológie. ITMS 26220120004, ktorý bol realizovaný v rokoch 2009 – 2011, Meranie kinetiky cílií respiračného traktu. ITMS 26220220019, trvanie projektu: 2009 – 2012. a projekt Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II) ITMS 26220120034, ktorý sa realizoval v období 01/2010-12/2013.