Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Od  roku 2011 sa klinika podieľa na výučbe lekárov v akreditovanom špecializačnom študijnom programe Pediatrická pneumológia a ftizeológia, ktorý garantuje prednosta kliniky MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria a trvá 3 roky.