Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

VEDA A VÝSKUM

Vedecko-výskumná činnosť kliniky

KAIM sa zúčastňuje výskumných vedeckých projektov, ktoré prebiehajú samostatne na pracovisku, alebo v spolupráci s teoretickými pracoviskami.

Posledná medzinárodná štúdia na KAIM bola ukončená v roku 2012 pod názvom  „European

Surgical Outcomes Study (EuSOS). Lead Local Investigator:  Prof. Beata Sániová, MD., PhD. Európska štúdia, April 2011 – March 2012“.

Program rozvoja KAIM

Zámer pracoviska KAIM pre ďalšie roky vychádza zo základných programov pre VŠ a je v súlade s vysokoškolským európskym vzdelávacím priestorom a výskumným programom.

Pracovisko KAIM ako súčasť JLF UK má nasledovný zámer vo vedecko-výskumnej aktivite:

Plánovaná vedecko-výskumná činnosť kliniky

 1. Pracovisko KAIM v roku 2012 podalo žiadosť  na výskumný projekt APVV MŠ SR pod názvom „Stav vedomia a jeho zmeny počas anestézie v hrudníkovej chirurgii“.
 2. KAIM je od 1.3.2013 súčasťou medzinárodného grantu - CRASH-3 trial Clinical Trials Unit | Faculty of Epidemiology & Population Health | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Room 180, Keppel Street, London WC1E 7HT, UK
 3. Pracovisko KAIM bude naďalej spolupracovať so zahraničnými pracoviskami (Poľsko, Lekárska fakulte Zabrze) a 1. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Ostrava, ČR v príprave vzdelávacích výmenných programov a zabezpečí výmenné študijné pobyty lekárov KAIM na uvedenom zahraničnom pracovisku.
 4. V grantových programoch spolupracovať s centrami excelentnosti JLF UK.
 5. Každý zamestnanec JLF UK bude publikovať najmenej 2 vedecké publikácie za rok.
 6. Podpora doktorandského štúdia so snahou získať nové miesto pre dvoch interných doktorandov.
 7. Po zverejnení grantových úloh v projektoch VEGA, KEGA, APVV sa pracovisko bude naďalej uchádzať o získanie nového grantu.
 8. Pracovisko KAIM s vlastným výskumným pracovníkom bude naďalej využívať a implementovať do vlastného výskumného programu výsledky vedecko-výskumnej činnosti (na základe získaných technických parametrov).
 9. Pokračovať vo vedeckej a publikačnej spolupráci s predklinickými pracoviskami.
 10. V spolupráci s Ústavom informačných technológií JLF UK vytvoriť audiovizuálny materiál pre uplatnenie vo výučbe
 11. Vedenie a spolupráca pri vedení záverečných a kvalifikačných prác
 12. Motivovať študentov JLF UK k zapojeniu sa do ŠVOČ
 13. Organizácia domácich a medzinárodných konferencií (1.martinsko-ostravské dni anestéziológie a intenzívnej medicíny lekárov a sestier Termín: 24-25. október 2013, Martin, SR).
 14. Nárast publikačných aktivít lekárov, pribúdajúci počet prednášok na domácich a zahraničných konferenciách, zvyšovanie odbornosti a účasť na odborných pracovných seminároch sú zárukou dobrého kreditu klinického pracoviska.