Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PROJEKTY

V oblasti vedy a výskumu a odborných činností KAIM ukončí a bude pokračovať v prebiehajúcich  výskumných aktivitách:

 

2010 - 2013

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení.

Dĺžka trvania aktivity: 10/2010 – 09/2013

Odborný riešiteľ aktivity 1.2: Prof. MUDr.B.Sániová, PhD.

 

2012 - 2013

Cieľom projektu KEGA MŠ SR (Projekt č. 102UK-4/2012- zástupca vedúceho projektu: Prof. MUDR. B. Sániová, PhD) so začiatkom riešenie v roku 2012 je snaha vytvoriť učebné texty všeobecnej a špeciálnej neurológie pre výučbu študentov LF v anglickom jazyku. Projekt je zameraný na zlepšenie výučby a dostupnosť anglickej učebnice pre zahraničných študentov. Ukončenie riešenia projektu je

koniec roka 2013.

 

2012 - 2013

Štúdia v skupine septických pacientov:

Novel Renal Biomarkers as Early Predictors of Septic Acute Kideny Injury

Observational, Prospective Exploratroy Study Novartis Molecular Diagnostics

 

Zameranie vedecko výskumnej činnosi kliniky v minulosti:

CRASH 2 (Clinical Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage)

HELICS (Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance)

Grant Univerzity Komenského UK/427/2008 (Monitorovanie zmien antioxidačného stavu pacientov následkom úrazového a neúrazového poškodenia mozgu v intenzívnej starostlivosti)

Grant Univerzity komenského UK/40/2009 (Depresia a anxieta príbuzných/blízkych pacientov hospitalizovaných na oddelení intenzívnej medicíny)


VEGA MŠ SR: začiatok riešenia v roku 2002
Názov projektu:  Včasný a neskorý osud komatóznych pacientov v regióne Turiec a Severného Slovenska.
 
CRASH (Corticoid Randomisation After Significant Heasd injury) medzinárodná štúdia zahŕňajúca pacientov po úrazoch mozgu, resuscitáciách a ostatných komatóznych stavoch. 2003-2004

VEGA 1/9323/02 Sledovanie prežívania pacientov po komatóznom stave, ako sa títo pacienti uplatňujú v ďalšom živote a aká je ich kvalita prežívania. Táto výskumná činnosť kliniky je zameraná na  prežívanie   komatóznych pacientov s celoslovenskou pôsobnosťou. Ďalším výskumným zameraním pracoviska  je používanie nových neurocytoprotektívnych liekov u pacientov po traume mozgu, zápalových ochoreniach nervového systému, toxicko-septickom poškodení mozgu a po resuscitácii.1997-2000 grantová vedecko-výskumná úloha č. 02/97  pod názvom: “Nimotop a nootropné látky – ich vplyv na poruchy pamäti po celkovej anestézii cerebrovaskulárne rizikových pacientov“, Drobný, M., Sániová, B.: Nimotop a nootropné látky – ich vplyv na poruchy pamäti po celkovej anestézii cerebrovaskulárne rizikových pacientov. Záverečná správa plnenia výskumnej úlohy fakultného grantu JLF UK č. 02/97. Pracovisko: KAIM a Neurologická klinika JLF UK. Obhájené 3.marca 2000.