Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

HISTÓRIA

História a súčasnosť

História terajšej Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ako anestéziologického pracoviska začína ešte pred rokom 1967.

Už v roku 1965 sa v martinskej nemocnici schválila funkcia ústavného anestéziológa. Prudko rastúce nároky na modernú a bezpečnú celkovú a lokálnu anestéziu a zdokonaľovanie techniky viedli vtedajšie vedenie nemocnice dňa 20. decembra 1967 k rozhodnutiu zriadiť Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie (ARO). Jeho úlohou bolo zaisťovať centrálne a na odbornej úrovni anestéziu pri operačných výkonoch. Návrh na vytvorenie oddelenia pochádzal od prof. MUDr. Pavla Šteinera, DrSc., ktorý bol aj jeho realizátorom. V tom čase sa začínali pod vedením prof. MUDr. P. Šteinera, DrSc. na Chirurgickom oddelení operácie kardiochirurgické, hrudníkové. Rozvíjala sa cievna chirurgia spolu s neurochirurgiou. Spoločne s rozvojom týchto chirurgických špecializácií vtedajší rozvoj a výkony v experimentoch prispeli k ďalšej profilácii chirurgie hrudníka a srdca, ale aj samotnej anestéziológie. Na týchto základoch vznikla aj prvá anestéziologická škola, ktorá vychovala desiatky anestéziológov, ktorí pracovali  na domácom pracovisku, ale aj v iných nemocniciach.

V roku 1996 na návrh dekana LF UK v Martine  minister zdravotníctva SR a minister školstva SR pridelili vtedajšiemu Anestéziologickému oddeleniu štatút kliniky ako ďalšiemu klinickému pracovisku Lekárskej fakulty UK v Martine a tak vznik Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM). Pracovisko patrí historicky k prvým  najvýznamnejším pracoviskám (klinika) tohto druhu na Slovensku. Svojou štruktúrou zabezpečuje všetky typy anestézie pre rozličné operačné a diagnostické výkony a svojou posteľovou časťou poskytuje resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť pre Žilinský kraj, ale aj pre rozličné oblasti v SR. Súčasťou pracoviska je Ambulancia predoperačných anestéziologických vyšetrení, ktorá vznikla v 70. rokoch minulého storočia ako prvá na Slovensku.

V polovici 80. rokov sa položil základ a začal sa rozvoj kadaverózneho programu. Tento dnes patrí k základným programom pracoviska.

Pracovisko má dlhú históriu v liečbe akútnej a chronickej bolesti. Monitorovanie bolesti a pooperačná analgézia dospelých pacientov je v súčasnej dobe dominantným  záujmom pracoviska.

            Po revolúcii v roku 1989 nový dekan LF UK v Martine Prof. MUDr. M. Drobný, DrSc. a vedenie LF UK v Martine odsúhlasili výučbu nového predmetu anestézia a resuscitácia pre poslucháčov LF UK v Martine. Od marca roku 1990 prví študenti na LF UK v Martine začali  riadnu výučbu tohto predmetu na novootvorenom oddelení posteľovej časti Anestéziologického oddelenia.