Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Objasňovanie patogenézy  GERD a skúmanie charakteru poškodenia nervového systému v oblasti terminálneho ezofágu v spolupráci  s Ústavom patologickej fyziológie . Základný a aplikovaný výskum.

Pokračovanie v optimalizácii dg. a terapeutického procesu pacientov s neuroendokrinnými nádormi. Touto problematikou sa zaoberá pracovisko už 25 rokov a diagnostikovalo najvyšší počet pacientov  s gastrinómom v strednej Európe.

Najvýznamnejšie výsledky

Koncom 80. a začiatkom 90. Rokov sme  ako prvé a jediné pracovisko v ČSFR robili diagnostické sekrečné testy na objasňovanie patogenézy rezistentných peptických vredov. Od 1.4. 1990 bola Interná klinika Gastroenterologická ustanovená MZ SR ako Celoštátne centrum pre diagnostiku a liečbu rezistentných peptickýh vredov a neuroendokrinných nádorov.

V spolupráci s klinikami Rádiodiagnostiky a Nukleárnej medicíny sme v roku 1990: zaviedli selektívny intra-arteriálny sekretínový test na lokalizačnú diagnostiku NET pankreasu ako 3. pracovisko na svete a 1. v strednej Európe V roku 1996 sme zaviedli somatostatínovú receptorovú scintigrafiu (Octreoscan) do diagnostiky NET – v spolupráci s KNM ako prvý v SR. Od r. 2001 sme ako prvý v SR začali diagnostikovať Neuroendokrinné nádory pankreasu, žalúdka a dvanástnika pomocou  endoskopickej ultrasonografie.

Počet in extenso publikácií

(v časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch) za posledných 5 rokov ( t.j. 2007- 2012):

 • v časopisoch domácich - 31
 • v časopisoch zahraničných – 11
 • v recenzovaných zborníkoch domácich - 6
 • v recenzovaných zborníkoch zahraničných – 3

Výstupy v podobe učebníc, monografií alebo skrípt

(celkovo za posledných 5 rokov - t.j. 2002- 2012)

celkovo 6 monografií z toho:

 • 1 monografia- prvý a jediný autor - Hyrdel, Rudolf : Klinický význam sérového gastrínu. –1.vyd. – Banská Bystrica: CentroMedian, 2001. – 123 s.
 • 5 momografí – ako spoluautor

Počet citácií za posledných 5 rokov (2007- 20012) – (cca 200 citácií, 150 SCI/ 50 non SCI)

V ostatných rokov pripravili MUDr. M. Demeter.PhD a MUDr. P. Bánovčin, PhD  4  práce na Fakultné kolo  ŠVOČ.

Ďalšie významné vedecké a vedecko-odborné pôsobenie:

 • Interná klinika Gastroenterologická je celoštátnym centrom pre diagnostiku a liečbu pacientov s rezistentnými peptickými vredmi a endokrinnými nádormi GITu.
 • Prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc. - krajský odborník pre gastroenterológiu

prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc. :

 • člen Výboru Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti- podpredseda
 • člen Výboru Slovenskej internistickej spoločnosti
 • člen redakčnej rady časopisu INTERNÁ MEDICÍNA
 • Vedúci edičnej rady časopisu GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX od r. 2002
 • člen Európskej spoločnosti pre Neuroendokrinné nádory /ENETS od r. 2007 do roku 2011  Člen poradného  zboru  Výboru ENETS
 • člen vedeckej rady JLF UK v Martine
 • expert ŠUKL pre odbor gastroenterológia
 • člen poradného zboru MZ SR pre odbor gastroenterológia a metabolizmus
 • člen kategorizačnej komisie MZ SR pre gastroenterológiu

Organizácia vedeckých a odborných podujatí:

 • Spolupodieľa sa na organizácii dňa mladých internistov a gastroenterológov, ako aj na organizovaní  tradičného Gastrofóra- doškoľovacej GE akcie, ktorá býva každoročne koncom januára na Štrbskom Plese

Iné významné aktivity pracoviska

 • Každoročne robíme  Gastroenterologický deň zaujímavých kazuistík v rámci  SLS Martin, ktorý  býva zároveň Krajským GE seminárom pre žilinský VUC.