Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2017

Platné

Vnútorný predpis č. 38/2017 - Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty (do 8 hodín)
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 1/2007 S
Predpis je účinný od 4. októbra 2017
Vnútorný predpis č. 34/2017 - Organizačný poriadok Dekanátu JLF UK
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 35/2017 dňa 2. októbra 2017, vnútorným predpisom č. 10/2019 dňa 25. marca 2019, vnútorným predpisom č. 5/2021 dňa 1. marca 2021
Predpis je účinný od 20. septembra 2017
Vnútorný predpis č. 31/2017 - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 1/2014 a č. 31/2014
Predpis je účinný od 1. októbra 2017
Vnútorný predpis č. 30/2017 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 1. augusta 2017
Vnútorný predpis č. 29/2017 - Kľúčový poriadok JLF UK
Predpis je účinný od 1. decembra 2017
Vnútorný predpis č. 28/2017 - Smernica o organizácii a riadení autodopravy
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Predpis je účinný od 1. septembra 2017
Vnútorný predpis č. 26/2017 - Organizačný poriadok Simulačného výučbového centra JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 7/2021 dňa 1. apríla 2021
Predpis je účinný od 20. septembra 2017
Vnútorný predpis č. 25/2017 - Smernica o zabezpečení podmienok na ochranu zdravia pri záťaži teplom a chladom
Predpis je účinný od 23. augusta 2017
Vnútorný predpis č. 23/2017 - Organizačný poriadok Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK
Predpis je účinný od 13. júna 2017

 

Neplatné

Vnútorný predpis č. 44/2017 - ktorým sa mení VP č. 22/2013 Štatút Poradného výboru JLF UK v Martine pre dobré životné podmienky zvierat
Zrušený vnútorným predpisom č. 17/2020 dňa 1. júla 2020
Vnútorný predpis č. 43/2017 - ktorým sa mení VP č. 21/2013 Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
Zrušený vnútorným predpisom č. 17/2020 dňa 1. júla 2020
Vnútorný predpis č. 42/2017 - Dokumentácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 - Príručka kvality
Zrušený vnútorným predpisom č. 45/2020 dňa 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 41/2017 - Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2019 dňa 7. januára 2019
Vnútorný predpis č. 40/2017 - Rozhodnutie dekana o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na JLF UK ku 31.12.2017
Neplatný od 1. januára 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 39/2017 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Ústave anatómie JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 37/2017 - Smernica dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 17/2022 dňa 10. mája 2022
Vnútorný predpis č. 36/2017 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4, Príloha č. 5
Zrušený vnútorným predpisom č. 16/2018 dňa 12. apríla 2018
Vnútorný predpis č. 35/2017 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Dekanátu JLF UK, I. internej klinky JLF UK a UNM, Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Ústavu lekárskej biochémie JLF UK a Ústavu lekárskej biológie JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 25/2018 dňa 3. októbra 2018, vnútorným predpisom č. 10/2019 dňa 25. marca 2019, vnútorným predpisom č. 29/2019 dňa 16. septembra 2019, vnútorným predpisom č. 32/2019 dňa 26. novembra 2019, vnútorným predpisom č. 8/2021 dňa 1. apríla 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 33/2017  - Rozhodnutie dekana JLF UK o vymenovaní Etickej komisie JLF UK pre posudzovanie experimentálnej činnosti
Zrušený vnútorným predpisom č. 4/2018 dňa 16. apríla 2018
Vnútorný predpis č. 32/2017 - Rozhodnutie dekana JLF UK o vymenovaní Etickej komisie JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2018 dňa 16. apríla 2018
Vnútorný predpis č. 27/2017 - Strážny poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 5/2020 dňa 1. marca 2020
Vnútorný predpis č. 24/2017 - Ubytovací poriadok VIaJ
Zrušený vnútorným predpisom č. 9/2020 dňa 11. marca 2020
Vnútorný predpis č. 22/2017 - Dodatok č. 1, ktorým sa mení VP č. 29/2014 Študijný poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2020 dňa 1. septembra 2020
Vnútorný predpis č. 21/2017 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 7/2012 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK v znení neskorších zmien a doplnkov
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 35/2017 dňa 2. októbra 2017, vnútorným predpisom č. 39/2017 dňa 27. novembra 2017, vnútorným predpisom č. 12/2018 dňa 12. apríla 2018, vnútorným predpisom č. 13/2018 dňa 12. apríla 2018, vnútorným predpisom č. 19/2018 dňa 22. mája 2018, vnútorným predpisom č. 25/2018 dňa 3. októbra 2018, vnútorným predpisom č. 29/2018 dňa 13. decembra 2018, vnútorným predpisom č. 10/2019 dňa 25. marca 2019, vnútorným predpisom č. 16/2019 dňa 29. apríla 2019, vnútorným predpisom č. 24/2019 dňa 13. mája 2019, vnútorným predpisom č. 29/2019 dňa 16. septembra 2019, vnútorným predpisom č. 32/2019 dňa 26. novembra 2019, vnútorným predpisom č. 34/2019 dňa 1. januára 2020, vnútorným predpisom č. 16/2020 dňa 1. júla 2020, vnútorným predpisom č. 35/2020 dňa 16. septembra 2020, vnútorným predpisom č. 47/2020 dňa 7. decembra 2020, vnútorným predpisom č. 7/2021 dňa 1. apríla 2021, vnútorným predpisom č. 8/2021 dňa 1. apríla 2021, vnútorným predpisom č. 22/2021 dňa 28. júna 2021, vnútorným predpisom č. 31/2021 dňa 1. decembra 2021, vnútorným predpisom č. 33/2021 dňa 1. decembra 2021, vnútorným predpisom č. 6/2022 dňa 15. marca 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 20/2017 - Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 37/2017 dňa 2. októbra 2017
Vnútorný predpis č. 19/2017 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM 
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 18/2017 - Smernica dekana o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 17/2018 dňa 15. mája 2018 a zrušený vnútorným predpisom č. 34/2018 dňa 21. decembra 2018
Vnútorný predpis č. 17/2017 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2018/2019
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 16/2017 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2017/2018 pre akreditovaný študijný program zubné lekárstvo a urológia
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 15/2017 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2018/2019
Neplatný od 1. septembra 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 14/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VP č. 7/2016 Organizačný poriadok BioMedu
Zrušený vnútorným predpisom č. 15/2020 dňa 1. júla 2020
Vnútorný predpis č. 13/2017 - Rozhodnutie dekana o vytvorení pracovných miest na klinikách pre zdravotníckych pracovníkov UNM a úprave počtu a štruktúry učiteľských zamestnancov JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 12/2017 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 11/2017 - Rozhodnutie dekana o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia v roku 2017
Neplatný od 1. januára 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 10/2017 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2017
Neplatný od 1. januára 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 9/2017 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2017
Neplatný od 1. januára 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 8/2017 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2017
Neplatný od 1. januára 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 7/2017 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 15/2018 dňa 10. apríla 2018
Vnútorný predpis č. 6/2017 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 5/2017 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2017
Neplatný od 1. januára 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 4/2017, ktorým sa mení VP č. 33/2016 Organizačný poriadok JLF UK - Príloha č. 3 a Príloha č. 4 a VP č. 7/2012
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 14/2020 dňa 1. júla 2020, vnútorným predpisom č. 35/2021 dňa 14. decembra 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 20/2023 dňa 1. júla 2023
Vnútorný predpis č. 3/2017 - Smernica o prideľovaní bodov za mimoškolské aktivity študentov pre potreby prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 43/2022 dňa 14. decembra 2022
Vnútorný predpis č. 2/2017 - Smernica o platobných podmienkach pre študentov študujúcich v jazyku anglickom 
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 1/2017 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 pre študentov študijného programu Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
<output>vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou</output>
<output>vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou</output>
<output>vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou</output>
<output>vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou</output>
<output>vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou</output>