Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2021

Platné

Vnútorný predpis č. 35/2021 - Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 33/2016 Organizačný poriadok JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 27/2022 dňa 28. júna 2022
Tento dokument nahrádza zrušený VP z roku 2003 v znení jeho dodatkov
Predpis je účinný od 14. decembra 2021
Vnútorný predpis č. 33/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení vedecko-výskumného pracoviska JLF UK - Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia a úprave počtu a štruktúry nepedagogických zamestnancov
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 1. decembra 2021
Vnútorný predpis č. 30/2021 - Cenník za vyšetrenie SARS-CoV-2
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 38/2020
Predpis je účinný od 15. novembra 2021
Vnútorný predpis č. 6/2021 - Usmernenie k podaniu žiadosti o začatie habilitačného konania a inauguračného konania na JLF UK
Predpis je účinný od 15. marca 2021
Vnútorný predpis č. 5/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 34/2017 - Organizačný poriadok Dekanátu JLF UK
Predpis je účinný od 1. marca 2021
Vnútorný predpis č. 2/2021 - Dodatok č. 2 k VP č. 34/2018 - Smernica dekana JLF UK o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 18/2017 a č. 17/2018
Predpis je účinný od 1. februára 2021

Neplatné

Vnútorný predpis č. 34/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2022/2023
Neplatný od 1. septembra 2022,  vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 32/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene názvu Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 31/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK  o zmene funkčnej štruktúry Centra podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 29/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o poskytnutí pracovného voľna
Neplatný od 14. novembra 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 28/2021 - Príkaz dekanky JLF UK na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na JLF UK k dňu 31. 12. 2021
Neplatný od 15. januára 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 27/2021 - Príkaz dekanky JLF UK na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a revízie knižného fondu na vybraných pracoviskách JLF UK v Martine
Neplatný od 12. júla 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 26/2021 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v ZS AR 2021/2022
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2022 dňa 14. februára 2022
Vnútorný predpis č. 25/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky na ZS AR 2021/2022
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2022 dňa 10. februára 2022
Vnútorný predpis č. 24/2021 - Internátny poriadok VI a J JLF v Martine, UK v Bratislave
Zrušený vnútorným predpisom č. 34/2022 dňa 25. augusta 2022
Vnútorný predpis č. 23/2021 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium ŠP 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2022/2023
Neplatný od 1. septembra 2022,  vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 22/2021 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Chirurgickej kliniky a TC, I. Internej kliniky, Klinky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Internej kliniky gastroenterologickej, Urologickej kliniky, Ústavu ošetrovateľstva, Kliniky pneumológie a ftizeológie, Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 6/2022 dňa 15. marca 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 21/2021, ktorým sa mení VP č. 11/2019 Rozhodnutie dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2023 dňa 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 20/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiacimi s epidemiologickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2021 dňa 25. augusta 2021
Vnútorný predpis č. 19/2021 - Rozhodnutie dekanky o zložení skúšobných komisií pre štátne skúšky na AR 2021/2022
Neplatný od 1. septembra 2022,  vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 18/2021 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VIaJ a oblasti ich použitia na rok 2021
Neplatný od 1. januára 2022,  vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2021 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich použitia na rok 2021
Neplatný od 1. januára 2022,  vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 16/2021 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2021
Neplatný od 1. januára 2022,  vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 15/2021 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2021
Neplatný od 1. januára 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 14/2021 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2021
Neplatný od 1. januára 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 13/2021 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2021
Neplatný od 1. januára 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 12/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 11/2021 - Podmienky a kritéria pre výber študentov na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 44/2022 dňa 14. decembra 2022
Vnútorný predpis č. 10/2021 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Akreditačnej rady JLF UK v Martine
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 4/2022 dňa 15. marca 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 9/2021 - Štatút Akreditačnej rady JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2022 dňa 15. marca 2022
Vnútorný predpis č. 8/2021 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM, Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK, CEVEDu, Dekanátu JLF UK a administratívnych zamestnancov vybraných pracovísk
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 22/2021 dňa 28. júna 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 7/2021 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry a názvu Simulačného výučbového centra JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 31/2021 dňa 1. decembra 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 4/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiacimi s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 
Zrušený vnútorným predpisom č. 20/2021 dňa 17. mája 2021
Vnútorný predpis č. 3/2021 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19
Zrušený vnútorným predpisom č. 26/2021 dňa 1. septembra 2021
Vnútorný predpis č. 1/2021 -Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Zrušený vnútorným predpisom č. 12/2021 dňa 3. mája 2021