Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2021

Platné

Vnútorný predpis č. 1/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Vnútorný predpis č. 2/2021 - Dodatok č. 2 k VP č. 34/2018 - Smernica dekana JLF UK o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Vnútorný predpis č. 3/2021 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19
Vnútorný predpis č. 4/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiacimi s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19
Vnútorný predpis č. 5/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 34/2017 - Organizačný poriadok Dekanátu JLF UK

 

 

Neplatné