Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2021

Platné

Vnútorný predpis č. 2/2021 - Dodatok č. 2 k VP č. 34/2018 - Smernica dekana JLF UK o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Vnútorný predpis č. 5/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 34/2017 - Organizačný poriadok Dekanátu JLF UK
Vnútorný predpis č. 6/2021 - Usmernenie k podaniu žiadosti o začatie habilitačného konania a inauguračného konania na JLF UK
Vnútorný predpis č. 7/2021 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry a názvu Simulačného výučbového centra JLF UK
Vnútorný predpis č. 8/2021 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM, Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK, CEVEDu, Dekanátu JLF UK a administratívnych zamestnancov vybraných pracovísk
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 22/2021 dňa 28. júna 2021
Vnútorný predpis č. 9/2021 - Štatút Akreditačnej rady JLF UK v Martine
Vnútorný predpis č. 10/2021 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Akreditačnej rady JLF UK v Martine
Vnútorný predpis č. 11/2021 - Podmienky a kritéria pre výber študentov na študijné pobyty  v rámci programu Erasmus+ na JLF UK v Martine
Vnútorný predpis č. 12/2021 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Vnútorný predpis č. 13/2021 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2021
Vnútorný predpis č. 14/2021 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2021
Vnútorný predpis č. 15/2021 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2021
Vnútorný predpis č. 16/2021 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2021
Vnútorný predpis č. 17/2021 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich použitia na rok 2021
Vnútorný predpis č. 18/2021 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VIaJ a oblasti ich použitia na rok 2021
Vnútorný predpis č. 19/2021 - Rozhodnutie dekanky o zložení skúšobných komisií pre štátne skúšky na AR 2021/2022
Vnútorný predpis č. 21/2021, ktorým sa mení vnútorný predpis č. 11/2019 Rozhodnutie dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie Jesseniovej lekárskej fakulty UK pre študentov
Vnútorný predpis č. 22/2021 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Chirurgickej kliniky a TC, I. Internej kliniky, Klinky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Internej kliniky gastroenterologickej, Urologickej kliniky, Ústavu ošetrovateľstva, Kliniky pneumológie a ftizeológie, Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
Vnútorný predpis č. 23/2021 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2022/2023
Vnútorný predpis č. 24/2021 - Internátny poriadok Vysokoškolského internátu a jedálne Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
Vnútorný predpis č. 25/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky na ZS AR 2021/2022
Vnútorný predpis č. 26/2021 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v ZS AR 2021/2022

 

Neplatné

Vnútorný predpis č. 1/2021 -Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Zrušený vnútorným predpisom č. 12/2021 dňa 3. mája 2021
Vnútorný predpis č. 3/2021 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19
Zrušený vnútorným predpisom č. 26/2021 dňa 1. septembra 2021
Vnútorný predpis č. 4/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiacimi s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 
Zrušený vnútorným predpisom č. 20/2021 dňa 17. mája 2021
Vnútorný predpis č. 20/2021 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiacimi s epidemiologickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2021 dňa 25. augusta 2021