Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2014

Platné

Vnútorný predpis č. 30/2014 - Štatút Emeritného vysokoškolského učiteľa JLF UK

Predpis je účinný od 25. augusta 2014

Vnútorný predpis č. 27/2014 - Rozhodnutie dekana o zriadení Martinského centra pre neurodegeneratívne ochorenia na JLF UK

Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 26. mája 2014

Vnútorný predpis č. 26/2014 - Rozhodnutie dekana o zriadení Spoločného vedecko-výskumného centra JLF UK a Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok

Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 26. mája 2014

Vnútorný predpis č. 16/2014 - Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na JLF UK v Martine

Tento dokument nahrádza zrušený VP z 2. decembra 2002
Predpis je účinný od 9. júna 2014

Vnútorný predpis č. 10/2014 - Smernica o zaraďovaní doktorandov dennej formy štúdia do špecializačného štúdia

Predpis je účinný od 3. marca 2014

Vnútorný predpis č. 3/2014 - Smernica dekana JLF UK na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok

Predpis je účinný od 3. februára 2014

Neplatné

Vnútorný predpis č. 39/2014 - Organizačný poriadok Centrálneho zverinca JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 28/2016 dňa 5. septembra 2016
Vnútorný predpis č. 38/2014 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene člena Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom č. 5/2016 dňa 21. marca 2016
Vnútorný predpis č. 37/2014 - Dodatok č. 1 k VP č. 32/2013 Štipendijný poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 26/2018 dňa 3. októbra 2018 
Vnútorný predpis č. 36/2014 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 40/2013 Smernica dekana JLF UK - Príručka kvality, Príloha č. 19 - Organizačná štruktúra JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 42/2017 dňa 4. októbra 2017
Vnútorný predpis č. 35/2014 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a Ústave lekárskej biológie JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 30/2015 dňa 14. decembra 2015, vnútorným predpisom č. 14/2016 dňa 21. marca 2016 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 34/2014 - Smernica o platobných podmienkach študentov študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 40/2016 dňa 14. októbra 2016
Vnútorný predpis č. 33/2014 - Rokovací poriadok Akademického senátu JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 21/2015 dňa 13. októbra 2015
Vnútorný predpis č. 32/2014 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Ústave farmakológie JLF UK a Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 31/2014 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2014 Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách
Zrušený vnútorným predpisom č. 31/2017 dňa 1. októbra 2017
Vnútorný predpis č. 29/2014 - Študijný poriadok JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 22/2017 dňa 28. júna 2017 a zrušený vnútorným predpisom č. 13/2020 dňa 1. septembra 2020
Vnútorný predpis č. 28/2014 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Chirurgickej klinike a transplantačnom centre JLF UK a UNM, Ortopedickej klinike JLF UK a UNM, Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Ústave lekárskej biofyziky JLF UK, Ústave lekárskej biochémie JLF UK, Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Klinike detskej chirurgie JLF UK a UNM, Neonatologickej klinike JLF UK a UNM a Neurochirurgickej klinike JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 24/2015 dňa 13. októbra 2015, vnútorným predpisom č. 6/2017 dňa 20. marca 2017, vnútorným predpisom č. 19/2017 dňa 10. mája 2017 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 25/2014 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 12/2016 dňa 21. marca 2016
Vnútorný predpis č. 24/2014 - Rozhodnutie dekana o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2015/2016
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 23/2014 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2015/2016
Neplatný od 1. septembra 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 22/2014 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2015/2016
Neplatný od 1. septembra 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 21/2014 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2014
Neplatný od 1. januára 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 20/2014 - Rozhodnutie dekana JLF UK o rozpise miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2014
Neplatný od 1. januára 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 19/2014 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy, do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2014
Neplatný od 1. januára 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 18/2014 - Rozhodnutie dekana JLF UK o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a dotačných zdrojov JLF UK na rok 2014
Neplatný od 1. januára 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2014 - Rozhodnutie dekana o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Zrušený vnútorným predpisom č. 6/2019 dňa 13. marca 2019
Vnútorný predpis č. 15/2014 - Rozhodnutie dekana o zmene názvu zlúčenej Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM a Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM 
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 14/2014 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na I. internej klinike JLF UK a UNM, Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Neurologickej klinike JLF UK a UNM, Ústave patologickej fyziológie JLF UK a Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 7/2015 dňa 27. apríla 2015 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 13/2014 - Kritériá JLF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor"
Zrušený vnútorným predpisom č. 11/2022 dňa 1. mája 2022
Vnútorný predpis č. 12/2014 - Príkaz dekana JLF UK v Martine o revízií knižničných fondov v Akademickej knižnici a audiovizuálnom stredisku a v čiastkových knižniciach na pracoviskách JLF UK
Neplatný od 1. apríla 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis č. 11/2014 - Smernica dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2015 dňa 13. októbra 2015
Vnútorný predpis č. 9/2014 - Príkaz dekana JLF UK v Martine na vykonanie a zabezpečenie účasti zamestnancov, ktorí v mimopracovnom čase plnia úlohy z požiarnej ochrany a zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok JLF UK v Martine na školení a odbornej príprave z požiarnej ochrany
Neplatný od 1. apríla 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 8/2014 - Smernica dekana JLF UK  - Odmeňovanie vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK podľa Hirschovho indexu
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2015 dňa 1. júna 2015
Vnútorný predpis č. 7/2014 - Smernica dekana JLF UK na ochranu nefajčiarov
Zrušený vnútorným predpisom č. 20/2015 dňa 1. novembra 2015
Vnútorný predpis č. 6/2014 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 13/2012 Smernica dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 11/2014 dňa 15. apríla 2014
Vnútorný predpis č. 5/2014 - Cenník za poskytovanie doplnkových služieb - Kopírovanie a tlač na multifunkčných zariadeniach AKAS a ÚIT pre pracoviská JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 4/2014 - Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2014
Neplatný od 1. januára 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 2/2014 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zrušení neplatných vnútorných predpisov JLF UK
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 1/2014 - Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných cestách
Doplnený vnútorným predpisom č. 31/2014 dňa 6. októbra 2014 a zrušený vnútorným predpisom č. 31/2017 dňa 1. októbra 2017