Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2022

Platné

Vnútorný predpis č. 44/2022 - Podmienky a kritéria pre výber študentov na študijné pobyty v rámci programu Erazmus+ na JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 11/2021
Predpis je účinný od 14. decembra 2022
Vnútorný predpis č. 43/2022 - Smernica o prideľovaní bodov za mimoškolské aktivity študentov pre potreby prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 3/2017
Predpis je účinný od 14. decembra 2022
Vnútorný predpis č. 42/2022 - Minimálne kritéria na získanie titulu docent a titulu profesor na UK v Bratislave
Predpis je účinný od 4. októbra 2022
Vnútorný predpis č. 36/2022 - Príkaz dekanky JLF UK o zabezpečení energetickej úspory
Predpis je účinný od 3. októbra 2022
Vnútorný predpis č. 34/2022 - Internátny poriadok Vysokoškolského internátu a jedálne JLF v Martine UK v Bratislave
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 24/2021
Predpis je účinný od 25. augusta 2022
Vnútorný predpis č. 33/2022 - Smernica dekanky JLF UK, ktorou sa upravujú pravidlá pre prípravu a vydávanie cenníkov prechodného ubytovania a cenníkov za služby v ubytovacích zariadeniach Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Predpis je účinný od 1. júla 2022
Vnútorný predpis č. 30/2022 - Organizačný poriadok Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia JLF UK
Predpis je účinný od 1. júla 2022
Vnútorný predpis č. 25/2022 - Smernica dekanky - Interný audit na JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 42/2020
Predpis je účinný od 25. mája 2022

 

Neplatné

 

Vnútorný predpis č. 41/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2023/2024
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 40/2022 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa a  spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK na AR 2023/2024
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 1/2023 dňa 1. marca 2023 a neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou 
Vnútorný predpis č. 39/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM a Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2022
Vnútorný predpis č. 38/2022 - Príkaz dekanky JLF UK na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na JLF UK ku dňu 31. 12. 2022
Neplatný od 1. februára 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 37/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a UNM, Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM, Ústavu anatómie JLF UK a Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 6/2023 dňa 1. apríla 2023 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2022
Vnútorný predpis č. 35/2022 - Príkaz dekanky JLF UK na vykonanie mimoriadnej inventariácie majetku a revízie knižničného fondu na vybraných pracoviskách JLF UK v Martine
Neplatný od 1. januára 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 32/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení skúšobných komisií pre štátne skúšky na akademický rok 2022/2023
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 31/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Dekanátu JLF UK, I. internej kliniky JLF UK a UNM, Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Kliniky všeobecnej, viscelárnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM a Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 6/2023 dňa 1. apríla 2023 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 29/2022 - Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 23/2021 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium ŠP 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2022/2023
Neplatný od 1. septembra 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 28/2022 - Dodatok č. 1, kotrým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 16/2022 Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 4/2023 dňa 28. marca 2023
Vnútorný predpis č. 27/2022 - Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 33/2016 Organizačný poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 20/2023 dňa 1. júla 2023
Vnútorný predpis č. 26/2022 - Smernica dekana JLF UK v Martine - Vyšetrovanie oznámení o protispoločenskej činnosti
Zrušený vnútorným predpisom č. 15/2023 dňa 1. júna 2023
Vnútorný predpis č. 24/2022 - Príručka systému manažérstva proti korupcii podľa STN EN ISO 37001:2019
Zrušený vnútorným predpisom č. 17/2023 dňa 1. júna 2023
Vnútorný predpis č. 23/2022 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2022
Neplatný od 1. januára 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 22/2022 - Dodatok č. 1 k VP č. 9/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení Rád študijných programov JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 21/2022 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2022
Neplatný od 1. januára 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 20/2022 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VI a J a oblasti ich použitia na rok 2022
Neplatný od 1. januára 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 19/2022 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia na rok 2022
Neplatný od 1. januára 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 18/2022 - Metodika a rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2022
Neplatný od 1. januára 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2022 - Smernica o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2024 dňa 1. apríla 2024
Vnútorný predpis č. 16/2022 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 28/2022 dňa 28. júna 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 4/2023 dňa 28. marca 2023
Vnútorný predpis č. 15/2022 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady kvality JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 23/2023 dňa 15. júna 2023
Vnútorný predpis č. 14/2022 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady proti korupcii JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 24/2023 dňa 15. júna 2023
Vnútorný predpis č. 13/2022 - Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov JLF UK v Martine
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 12/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry I. internej kliniky JLF UK a UNM, Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM, Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM, Ústavu farmakológie JLF UK, Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM a Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 31/2022 dňa 28. júna 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 11/2022 - Kritéria JLF UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" 
Neplatný od 1. septembra 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 10/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry I. internej kliniky JLF UK a UNM, Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM, Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM a Neurologickej kliniky JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 12/2022 dňa 22. apríla 2022, vnútorným predpisom č. 31/2022 dňa 28. júna 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 9/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení Rád študijných programov JLF UK v Martine
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 22/2022 dňa 10. mája 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 8/2022 - Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 23/2021 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium ŠP 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2022/2023
Neplatný od 1. septembra 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 7/2022 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 21/2017 Rozhodnutie dekana JLF UK o počte a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK v znení neskorších zmien a doplnkov
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 10/2022 dňa 21. apríla 2022, vnútorným predpisom č. 12/2022 dňa 22. apríla 2022, vnútorným predpisom č. 31/2022 dňa 28. júna 2022, vnútorným predpisom č. 37/2022 dňa 18. októbra 2022, vnútorným predpisom č. 39/2022 dňa 29. novembra 2022, vnútorným predpisom č. 6/2023 dňa 1. apríla 2023, vnútorným predpisom č. 14/2023 dňa 1. júna 2023, vnútorným predpisom č. 18/2023 dňa 1. júla 2023 a zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 6/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM, Ústave ošetrovateľstva JLF UK a Ústave pôrodnej asistencie JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 5/2022 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení Rád študijných programov JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 9/2022 dňa 6. apríla 2022
Vnútorný predpis č. 4/2022, ktorým sa mení vnútorný predpis č. 10/2021 Rozhodnutie dekanky o zriadení Akreditačnej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 3/2022 - Štatút Akreditačnej rady JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2023 dňa 17. marca 2023
Vnútorný predpis č. 2/2022 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky na LS AR 2021/2022
Neplatný od 1. septembra 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 1/2022 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v LS AR 2021/2022
Neplatný od 1. septembra 2022, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou