Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2018

Platné

Vnútorný predpis č. 34/2018 - Smernica dekana o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 1/2020 dňa 2. januára 2020 a vnútorným predpisom č. 2/2021 dňa 1. februára 2021
Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 18/2017 a č. 17/2018
Predpis je účinný od 21. augusta 2018
Vnútorný predpis č. 22/2018 - Reklamačný poriadok Predajne Akademického informačného centra JLF UK
Predpis je účinný od 11. júna 2018
Vnútorný predpis č. 6/2018Príkaz dekana na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 3/2006 P
Predpis je účinný od 16. apríla 2018

Neplatné

Vnútorný predpis č. 33/2018 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 19/2020 dňa 1. septembra 2020, s výnimkou čl. 4, ktorého účinnosť končí dňa 31. decembra 2020
Vnútorný predpis č. 32/2018 - Rokovací poriadok AS JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 19/2023 dňa 13. júna 2023
Vnútorný predpis č. 31/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene názvu Ústavu molekulovej biológie JLF UK a zmene názvu Ústavu telesnej výchovy JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 30/2018 - Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 29/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK, Neurologickej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 35/2020 dňa 16. septembra 2020 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 28/2018 - Príkaz dekana na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na JLF UK k 31.12.2018
Neplatný od 30. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 27/2018 - VP, ktorým sa mení VP č. 5/2016 Rozhodnutie dekana o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom č. 11/2019 dňa 1. apríla 2019
Vnútorný predpis č. 26/2018 - Štipendijný poriadok JLF UK
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 25/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Ústavu telesnej výchovy JLF UK, Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, Ústavu fyziológie JLF UK, Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM a Ústavu cudzích jazykov JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 16/2019 dňa 29. apríla 2019, vnútorným predpisom č. 24/2019 dňa 13. mája 2019, vnútorným predpisom č. 32/2019 dňa 26. novembra 2019 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 24/2018 - Príkaz dekana JLF UK na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a revízie knižného fondu na vybraných pracoviskách JLF UK
Neplatný od 1. septembra 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 23/2018 - Smernica o zrážke príspevku na režijné výdavky z rozpočtu dotácií pridelených na riešenie tuzemských projektov
Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2019 dňa 1.apríla 2019
Vnútorný predpis č. 21/2018 - Dodatok č. 2 k VP č. 21/2015 - Rokovací poriadok AS JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 32/2018 dňa 21. decembra 2018
Vnútorný predpis č. 20/2018 - Rozhodnutie dekana o rozpise príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky a činnosti v roku 2018
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 19/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM, Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 29/2019 dňa 16. septembra 2019, vnútorným predpisom č. 32/2019 dňa 26. novembra 2019 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 18/2018 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2019/2020
Neplatný od 1. septembra 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2018 - ktorým sa mení VP č. 18/2017 Smernica dekana JLF UK o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Zrušený vnútorným predpisom č. 34/2018 dňa 21. decembra 2018
Vnútorný predpis č. 16/2018 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 33/2019 dňa 26. novembra 2019
Vnútorný predpis č. 15/2018 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 33/2018 dňa 21. decembra 2018
Vnútorný predpis č. 14/2018 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2019/2020
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 12/2019 dňa 25. marca 2019, neplatný od 1. septembra 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 13/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Martinského centra pre biomedicínu
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 34/2019 dňa 1. januára 2020 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 12/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Ústavu patologickej fyziológie JLF UK, Neurologickej kliniky JLF UK a UNM, Kliniky infektológie JLF UK a UNM a Ústavu fyziológie JLF UK 
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 25/2018 dňa 3. októbra 2018, vnútorným predpisom č. 29/2018 dňa 13. decembra 2018, vnútorným predpisom č. 32/2019 dňa 26. novembra 2019 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 11/2018 - Rozhodnutie dekana o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia Vysokoškolského internátu a jedálne na rok 2018
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 10/2018 - Rozhodnutie dekana o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia JLF UK na rok 2018
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 9/2018 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2018
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 8/2018 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2018
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 7/2018 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2018
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 5/2018 - Rokovací poriadok Etickej komisie JLF UK v Martine pre klinický výskum a klinické skúšanie liečiv a akýkoľvek iný druh biomedicínskeho výskumu a Etickej komisie JLF UK v Martine pre posudzovanie experimentálnej činnosti na zvieratách
Zrušený vnútorným predpisom č. 6/2020 dňa 1. marca 2020
Vnútorný predpis č. 4/2018 - Štatút Etickej komisie JLF UK pre posudzovanie experimentálnej činnosti na zvieratách
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2020 dňa 1. marca 2020
Vnútorný predpis č. 3/2018 - Štatút Etickej komisie JLF UK pre klinický výskum a klinické skúšanie liečiv a akýchkoľvek iný druh biomedicínskeho výskumu
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2020 dňa 1. marca 2020
Vnútorný predpis č. 2/2018 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2018
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 1/2018 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 pre študentov študijného programu Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom
Neplatný od 1. septembra 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou