Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2016

Platné

Vnútorný predpis č. 1/2016 - Smernica dekana na zabezpečenie vykonávania základnej finančnej kontroly na JLF UK
Vnútorný predpis č. 2/2016 - Cenník za krátkodobý prenájom nebytových priestorov JLF UK
Vnútorný prepis č. 5/2016 - Rozhodnutie dekana o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zmenený VP č. 27/2018 zo dňa 17.10.2018
Vnútorný predpis č. 7/2016 - Organizačný poriadok BioMedu
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 14/2017 zo dňa 13.4.2017
Vnútorný predpis č. 8/2016 - Dodatok č. 2 k VP č. 32/2013 - Štipendijný poriadok JLF UK
Vnútorný predpis č. 9/2016 - Smernica o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 35/2016 zo dňa 24.10.2016
Vnútorný predpis č. 14/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM, Ústave fyziológie JLF UK, Ústave ošetrovateľstva JLF UK, Ústave lekárskej biochémie JLF UK a Internej klinike - Gastroenterologickej JLF UK a UNM

Vnútorný predpis č. 18/2016 - Použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016

Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 23/2016 zo dňa 16.5.2016 a vnútorným predpisom č. 36/2016 zo dňa 24.10.2016

Vnútorný predpis č. 19/2016 - Príkaz dekana na zabezpečenie riadnej evidencie príjmu, skladovania, výdaja, spotreby a likvidácie chemických látok a chemických prípravkov na JLF UK

Vnútorný predpis č. 20/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK a Ústave lekárskej biochémie JLF UK

Vnútorný predpis č. 23/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 18/2016 - Použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov  a nedotačných  zdrojov JLF UK na rok 2016

Vnútorný predpis č. 25/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy

Vnútorný predpis č. 27/2016 - Smernica o zásadách rigorózneho konania na JLF UK

Vnútorný predpis č. 28/2016 - Organizačný poriadok Centrálneho zverinca JLF UK

Vnútorný predpis č. 30/2016 - Smernica o udeľovaní medailí JLF UK

Vnútorný predpis č. 32/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie na vyhodnotenie špecifických potrieb študentov so špecifickými potrebami
Vnútorný predpis č. 33/2016 - Organizačný poriadok JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 4/2017 zo dňa 1.4.2017
Vnútorný predpis č. 34/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 21/2015 - Rokovací poriadok AS JLF UK
Vnútorný predpis č. 35/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 9/2016 - Smernica o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Vnútorný predpis č. 36/2016 - Dodatok č. 2 k VP 18/2016 - Použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 v znení vnútorného predpisu č. 23/2016
Vnútorný predpis č. 38/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM, Klinike pracovného lekárstva JLF UK a UNM, Dekanáte JLF UK a Vysokoškolskom internáte a jedálni JLF UK
Vnútorný predpis č. 39/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene organizačnej štruktúry BioMedu

 

Neplatné

 

Vnútorný predpis č. 3/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie konanie v študijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 4/2016 - Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov
Neplatný od 1.septembra 2018, nahradený VP UK
Vnútorný predpis č. 6/2016 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 10/2016 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2016/2017 pre akreditovaný študijný program ošetrovateľstvo
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 11/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijného programu ošetrovateľstvo - 2. stupeň na JLF UK pre AR 2016/2017
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 12/2016 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotných pracovníkov
Zrušený VP č. 36/2017
Vnútorný predpis č. 13/2016 - Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 20/2017 dňa 11.5.2017
Vnútorný predpis č. 15/2016 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 16/2016 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2016 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 21/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2017/2018
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 22/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 11/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijného programu Ošetrovateľstvo - 2. stupeň na JLF UK pre AR 2016/2017
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 24/2016 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2017/2018
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 26/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 21/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2017/2018
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 29/2016 - Dodatok č. 2 k VP č. 21/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK na AR 2017/2018 
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 31/2016 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 37/2016 dňa 24.10.2016
Vnútorný predpis č. 37/2016 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2017 dňa 1.4.2017
Vnútorný predpis č. 40/2016 - Smernica o platobných podmienkach študentov študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2017 dňa 1.3.2017