Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2016

Platné

Vnútorný predpis č. 1/2016 - Smernica dekana na zabezpečenie vykonávania základnej finančnej kontroly na JLF UK
Vnútorný predpis č. 9/2016 - Smernica o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 35/2016 dňa 24. októbra 2016 a vnútorným predpisom č. 26/2019 dňa 1. júna 2019
Vnútorný predpis č. 14/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM, Ústave fyziológie JLF UK, Ústave ošetrovateľstva JLF UK, Ústave lekárskej biochémie JLF UK a Internej klinike - Gastroenterologickej JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 20/2016 zo dňa 16. mája 2016

Vnútorný predpis č. 18/2016 - Použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016

Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 23/2016 dňa 16. mája 2016 a vnútorným predpisom č. 36/2016 dňa 24. októbra 2016

Vnútorný predpis č. 19/2016 - Príkaz dekana na zabezpečenie riadnej evidencie príjmu, skladovania, výdaja, spotreby a likvidácie chemických látok a chemických prípravkov na JLF UK

Vnútorný predpis č. 20/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK a Ústave lekárskej biochémie JLF UK

Vnútorný predpis č. 23/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 18/2016 - Použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov  a nedotačných  zdrojov JLF UK na rok 2016

Vnútorný predpis č. 33/2016 - Organizačný poriadok JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 4/2017 dňa 1. apríla 2017, vnútorným predpisom č. 14/2020 dňa 1. júla 2020, vnútorným predpisom č. 35/2021 dňa 14. decembra 2021, vnútorným predpisom č. 27/2022 dňa 28. júna 2022
Vnútorný predpis č. 35/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 9/2016 - Smernica o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Vnútorný predpis č. 36/2016 - Dodatok č. 2 k VP 18/2016 - Použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2016 v znení vnútorného predpisu č. 23/2016
Vnútorný predpis č. 38/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry na Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM, Klinike pracovného lekárstva JLF UK a UNM, Dekanáte JLF UK a Vysokoškolskom internáte a jedálni JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 4/2017 dňa 1. apríla 2017
Vnútorný predpis č. 39/2016 - Rozhodnutie dekana o zmene organizačnej štruktúry BioMedu
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 13/2018 dňa 12. apríla 2018 a vnútorným predpisom č. 34/2019 dňa 1. januára 2020

 

Neplatné

 

Vnútorný predpis č. 2/2016 - Cenník za krátkodobý prenájom nebytových pirestorov JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 51/2020 dňa 1. januára 2021
Vnútorný predpis č. 3/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie konanie v študijnom programe Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 4/2016 - Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov

Nahradený VP UK č. 13/2018 dňa 1. septembra 2018 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2018 dňa 11. decembra 2018

Vnútorný predpis č. 5/2016 - Rozhodnutie dekana o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 27/2018 dňa 17. októbra 2018 a zrušený vnútorným predpisom č. 11/2019 dňa 1. apríla 2019
Vnútorný predpis č. 6/2016 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 7/2016 - Organizačný poriadok BioMedu
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 14/2017 dňa 13. apríla 2017 a zrušený vnútorným predpisom č. 15/2020 dňa 1. júla 2020
Vnútorný predpis č. 8/2016 - Dodatok č. 2 k VP č. 32/2013 - Štipendijný poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 26/2018 dňa 3. októbra 2018

 

 

Vnútorný predpis č. 10/2016 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2016/2017 pre akreditovaný študijný program ošetrovateľstvo
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 11/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijného programu ošetrovateľstvo - 2. stupeň na JLF UK pre AR 2016/2017
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 12/2016 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotných pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 36/2017 dňa 2. októbra 2017
Vnútorný predpis č. 13/2016 - Smernica dekana o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 20/2017 dňa 11. mája 2017
Vnútorný predpis č. 15/2016 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 16/2016 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2016 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016
Neplatný od 1. januára 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 21/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2017/2018
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 26/2016 dňa 30. júna 2016, vnútorným predpisom č. 29/2016 dňa 12. septembra 2016 a neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 22/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 11/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijného programu Ošetrovateľstvo - 2. stupeň na JLF UK pre AR 2016/2017
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 24/2016 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2017/2018
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 25/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy
Zrušený vnútorným predpisom č. 8/2019 dňa 13. marca 2019
Vnútorný predpis č. 26/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 21/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2017/2018
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 27/2016 - Smernica o zásadách rigorózneho konania na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 15/2019 dňa 25. marca 2019
Vnútorný predpis č. 28/2016 - Organizačný poriadok Centrálneho zverinca JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2019 dňa 20. mája 2019
Vnútorný predpis č. 29/2016 - Dodatok č. 2 k VP č. 21/2016 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK na AR 2017/2018 
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 30/2016 - Smernica o udeľovaní medailí JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 22/2020 dňa 1. septembra 2020
Vnútorný predpis č. 31/2016 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 37/2016 dňa 24. októbra 2016
Vnútorný predpis č. 32/2016 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie na vyhodnotenie špecifických potrieb študentov so špecifickými potrebami
Zrušený vnútorným predpisom č. 14/2019 dňa 8. apríla 2019

 

 

Vnútorný predpis č. 34/2016 - Dodatok č. 1 k VP č. 21/2015 - Rokovací poriadok AS JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 32/2018 dňa 21. decembra 2018

 

 

Vnútorný predpis č. 37/2016 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2017 dňa 1. apríla 2017
Vnútorný predpis č. 40/2016 - Smernica o platobných podmienkach študentov študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2017 dňa 1. marca 2017