Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2015

Platné

Vnútorný predpis č. 29/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení JLF UK v Martine
Tento dokument dopĺňa VP č. 34/2013
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 26. októbra 2015
Vnútorný predpis č. 27/2015 - Príkaz dekana JLF UK na zabezpečenie riadnej a úplnej dokumentácie zápisov o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do evidencie
Predpis je účinný od 9. novembra 2015
Vnútorný predpis č. 20/2015 - Smernica dekana JLF UK na ochranu nefajčiarov
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 7/2014
Predpis je účinný od 1. novembra 2015
Vnútorný predpis č. 18/2015 - Smernica pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov na JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 3/2013
Predpis je účinný od 1. júla 2015
Vnútorný predpis č. 17/2015 - Pravidlá zabezpečenia a zvyšovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na JLF UK
Predpis je účinný od 15. júna 2015
Vnútorný predpis č. 16/2015 - Smernica dekana JLF UK v Martine o odstraňovaní informačnej nerovnosti vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom webového sídla JLF UK
Predpis je účinný od 15. júna 2015

 

Neplatné

Vnútorný predpis č. 32/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Centra pre podporu vedy, výskumu, vývoja na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2017 dňa 1. augusta 2017
Vnútorný predpis č. 31/2015 - Smernica o odmeňovaní pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK, ktorou sa mení a upravuje VP č. 1/2015
Zrušený vnútorným predpisom č. 9/2016 dňa 21. marca 2016
Vnútorný predpis č. 30/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK a Ústave ošetrovateľstva JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 28/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v AR 2016/2017
Neplatný od 1. septembra 2017, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 26/2015 - Príkaz dekana JLF UK na vykonanie mimoriadnej inventarizácie obrazov na pracoviskách JLF UK
Neplatný od 1. decembra 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 25/2015 - Smernica dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2016 dňa 21. marca 2016
Vnútorný predpis č. 24/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Ústave lekárskej biochémie JLF UK, Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM, Klinike detskej chirurgie JLF UK a UNM, Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM a Ústave pôrodnej asistencie JLF UK 
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 38/2016 zo dňa 1. novembra 2016 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 23/2015 - Organizačný poriadok BioMedu Martin
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2016 dňa 21. marca 2016
Vnútorný predpis č. 22/2015 - Zásady volieb do AS JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2023 dňa 2. mája 2023
Vnútorný predpis č. 21/2015 - Rokovací poriadok AS JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 34/2016 dňa 24. októbra 2016, vnútorným predpisom č. 21/2018 dňa 21. maja 2018 a zrušené vnútorným predpisom č. 32/2018 dňa 21. decembra 2018
Vnútorný predpis č. 19/2015 - Rozhodnutie dekana o zriadení Komisie na vyhodnotenie špecifických potrieb študentov so špecifickými potrebami
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 15/2015 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2015
Neplatný od 1. januára 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 14/2015 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2015
Neplatný od 1. januára 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 13/2015 - Smernica dekana o vymedzení druhov mimoškolskej činnosti študentov JLF UK a spôsobe priznávania bodov za študijné výsledky novoprijatým študentom pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2017 dňa 25. apríla 2017
Vnútorný predpis č. 12/2015 - Organizácia, riadenie a implementácia projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 11/2015 - Rozhodnutie dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2015
Neplatný od 1. januára 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 10/2015 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2015
Neplatný od 1. januára 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 9/2015 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2 stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2016/2017
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 8/2015 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v akademickom roku 2016/2017
Neplatný od 1. septembra 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 7/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Ústave anatómie JLF UK, I. internej klinike JLF UK a UNM a Ústave informačných technológií JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 6/2015 - Rozhodnutie dekana o výške školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2016/2017
Zrušený vnútorným predpisom č. 28/2015 dňa 13. októbra 2015
Vnútorný predpis č. 5/2015 - Rozhodnutie dekana o zriadení Komisie na vyhodnotenie špecifických potrieb študentov so špecifickými potrebami
Neplatný od 1. septembra 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 4/2015 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2015
Neplatný od 1. januára 2016, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 3/2015 - Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 22/2015 dňa 13. októbra 2015
Vnútorný predpis č. 2/2015 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Ústave histológie a embryológie JLF UK a Ústave verejného zdravotníctva JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 20/2016 zo dňa 16. mája 2016 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 1/2015 - Smernica o odmeňovaní vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK

Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 31/2015 zo dňa 14. decembra 2015 a zrušený vnútorným predpisom č. 9/2016 dňa 21. marca 2016