Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2023

Platné

Vnútorný predpis č. 1/2023 - Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu JLF UK č. 40/2022 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2023/2024
Vnútorný predpis č. 2/2023 - Štatút Akreditačnej rady JLF UK v Martine
Vnútorný predpis č. 3/2023 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Vnútorný predpis č. 4/2023 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
Vnútorný predpis č. 5/2023 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 17/2022 Smernica o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Vnútorný predpis č. 6/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Dekanátu JLF UK, Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu anatómie JLF UK
Vnútorný predpis č. 7/2023
Vnútorný predpis č. 8/2023 - Metodika a rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2023
Vnútorný predpis č. 9/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia na rok 2023
Vnútorný predpis č. 10/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VIaJ a oblasti ich použitia na rok 2023
Vnútorný predpis č. 11/2023 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Aprobačnej komisie JLF UK

Vnútorný predpis č. 12/2013 - Štatút Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

Príloha

Vnútorný predpis č. 13/2023 - Zásady volieb do AS JLF v Martine UK v Bratislave
Vnútorný predpis č. 14/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Ústavu patologickej fyziológie JLF UK

 

Neplatné