Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2023

Platné

 

Vnútorný predpis č. 42/2023 - Príkaz dekanky JLF UK na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na JLF UK ku dňu 31. 12. 2023
Predpis je účinný od 15. novembra 2023
Vnútorný predpis č. 41/2023 - Rokovací poriadok Etickej komisie JLF v Martine UK v Bratislave
Predpis je účinný od 10. októbra 2023
Vnútorný predpis č. 40/2023 - Štatút Etickej komisie JLF v Martine UK v Bratislave
Predpis je účinný od 10. októbra 2023
Vnútorný predpis č. 39/2023 - Príkaz dekanky JLF UK na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a revízie knižného fondu na vybraných pracoviskách JLF UK v Martine
Predpis je účinný od 10. októbra 2023
Vnútorný predpis č. 38/2023 - Rozhodnutie dekanky o zmene počtu a štruktúry na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM a Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM
Predpis je účinný od 1. októbra 2023
Vnútorný predpis č. 37/2023 - Disciplinárny poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov
Predpis je účinný od 20. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 36/2023 - Štipendijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov
Predpis je účinný od 21. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 35/2023 - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2024/2025
Predpis je účinný od 1. októbra 2023
Vnútorný predpis č. 34/2023 - Smernica dekanky, ktorou sa určuje splatnosť a spôsob úhrady školného za štúdium v dennej forme 
Predpis je účinný od 21. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 33/2023 - Smernica dekanky JLF v Martine UK v Bratislave o zásadách rigorózneho konania na JLF UK v Martine
Predpis je účinný od 5. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 32/2023 - Štatút Študentskej vedeckej a odbornej činnosti
Predpis je účinný od 5. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 31/2023 - Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov a demonštrátorov
Predpis je účinný od 5. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 30/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o počte a štruktúre pracovných miest
Predpis je účinný od 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 29/2023 - Smernica dekanky JLF v Martine UK v Bratislave o zmene v platnosti a účinnosti vnútorných predpisov JLF UK
Predpis je účinný od 22. augusta 2023
Vnútorný prepis č. 28/2023 - Štatút poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 17/2020
Predpis je účinný od 1. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 27/2023 - Organizačný poriadok Centrálneho zverinca Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 25/2019
Predpis je účinný od 1. júla 2023
Vnútorný predpis č. 26/2023 - Štatút Aprobačnej komisie JLF v Martine UK v Bratislave
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 2/2019
Predpis je účinný od 16. júna 2023
Vnútorný predpis č. 25/2023 - Rokovací poriadok Vedeckej rady JLF v Martine UK v Bratislave
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 41/2013
Predpis je účinný od 16. júna 2023
Vnútorný predpis č. 24/2023 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady proti korupcii JLF UK v Martine
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 14/2022
Predpis je účinný od 15. júna 2023
Vnútorný predpis č. 23/2023 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady kvality JLF UK v Martine
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 15/2022
Predpis je účinný od 15. júna 2023
Vnútorný predpis č. 22/2023 - Plán kontrolnej činnosti JLF v Martine UK v Bratislave na rok 2023
Predpis je účinný od 1. júna 2023
Vnútorný predpis č. 21/2023 - Študijný poriadok JLF v Martine UK v Bratislave 
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 13/2020
Predpis je účinný od 1. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 20/2023 - Organizačný poriadok JLF v Martine UK v Bratislave
Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 33/2016, č. 4/2017, č. 14/2020, č. 35/2021 a č. 27/2022
Predpis je účinný od 2023
Vnútorný predpis č. 19/2023 - Rokovací poriadok AS JLF v Martine UK v Bratislave
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 32/2018
Predpis je účinný od 13. júna 2023
Vnútorný predpis č. 17/2023 - Príručka systému manažérstva proti korupcii podľa STN EN ISO 37001:2019
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 24/2022
Predpis je účinný od 1. júna 2023
Vnútorný predpis č. 16/2023 - Príručka systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 45/2020
Predpis je účinný od 1. júna 2023
Vnútorný predpis č. 15/2023 Smernica dekanky JLF UK - Vyšetrovanie oznámení protispoločenskej činnosti
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 26/2022
Predpis je účinný od 1. júna 2023
Vnútorný predpis č. 13/2023 - Zásady volieb do AS JLF v Martine UK v Bratislave
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 22/2015
Predpis je účinný od 2. mája 2023
Vnútorný predpis č. 12/2023 - Štatút Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Príloha
Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 6/2009 a č. 31/2019
Predpis je účinný od 26. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 10/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VIaJ a oblasti ich použitia na rok 2023
Predpis je účinný od 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 9/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia na rok 2023
Predpis je účinný od 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 8/2023 - Metodika a rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2023
Predpis je účinný od 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 7/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Centra ošetrovateľských klinických zručností
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 16/2012
Predpis je účinný od 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 5/2023 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 17/2022 Smernica o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 37/2017 a dopĺňa VP č. 17/2022
Predpis je účinný od 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 4/2023 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 16/2022 a č. 28/2022
Predpis je účinný od 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 2/2023 - Štatút Akreditačnej rady JLF UK v Martine
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 3/2022 
Predpis je účinný od 17. marca 2023

 

Neplatné

 

Vnútorný predpis č. 18/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Martinského centra pre biomedicínu JLF UK, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM, Ústavu histológie a embryológie JLF UK, Ústavu lekárskej biológie JLF UK a Ústavu ošetrovateľstva JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 14/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Ústavu patologickej fyziológie JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 11/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Aprobačnej komisie JLF UK
Zrušený Rozhodnutím dekanky JLF UK o zriadení Aprobačnej komisie JLF UK dňa 16. júna 2023
Vnútorný predpis č. 6/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zmene funkčnej štruktúry Dekanátu JLF UK, Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu anatómie JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 3/2023 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 1/2023 - Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu JLF UK č. 40/2022 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2023/20234
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou