Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2013

Platné

Vnútorný predpis č. 36/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Centra experimentálnej a klinickej respirológie JLF UK
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 7. októbra 2013
Vnútorný predpis č. 35/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Centra excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii JLF UK
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 7. októbra 2013
Vnútorný predpis č. 34/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 29/2015 dňa 26. októbra 2015
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 7. októbra 2013
Vnútorný predpis č. 33/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK  o zriadení Centra excelentnosti pre perinatologický výskum JLF UK
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 7. októbra 2013
Vnútorný predpis č. 5/2013 - Smernica dekana JLF UK o výške poplatkov na úhradu nákladov za habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora
Predpis je účinný od 18. marca 2013

 

Neplatné

Vnútorný predpis č. 47/2013 - Usmernenie na uplatnenie Smernice dekana č. 31/2013 Riadenie dokumentácie kvality v systéme manažérstva kvality v agende Kancelárie európskych a národných projektov
Zrušený vnútorným predpisom č. 46/2020 dňa 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 46/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o vymenovaní predsedu a členov Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom č. 5/2016 dňa 21. marca 2016
Vnútorný predpis č. 45/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK - Štatút študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 44/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK - Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných stážistov
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou 
Vnútorný predpis č. 43/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK - Vykonávací predpis týkajúci sa záverečných (bakalárskych a diplomových) prác študentov JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2022 dňa 10. mája 2022
Vnútorný predpis č. 42/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK - Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 22/2015 dňa 13. októbra 2015
Vnútorný predpis č. 41/2013 - Rokovací poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2023 dňa 16. júna 2023
Vnútorný predpis č. 40/2013 - Smernica dekana JLF UK  - Príručka kvality
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 36/2014 dňa 3. novembra 2014 a zrušený vnútorným predpisom č. 42/2017 dňa 4. októbra 2017
Vnútorný predpis č. 39/2013 - Smernica dekana JLF UK - Realizácia dotazníkových prieskumov
Zrušený vnútorným predpisom č. 43/2020 dňa 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 38/2013 - Smernica dekana JLF UK - Interný audit na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 42/2020 dňa 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 37/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Ústave mikrobiológie a imunológie JLF UK, Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK UNM, Internej klinike gastroenterologickej JLF UK a UNM
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 14/2014 dňa 15. apríla 2014, vnútorným predpisom č. 28/2014 dňa 26. mája 2014, vnútorným predpisom č. 24/2015 dňa 13. októbra 2015, vnútorným predpisom č. 14/2016 dňa 21. marca 2016 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2022
Vnútorný predpis č. 32/2013 - Štipendijný poriadok JLF UK
Doplnený vnútorným predpisom č. 37/2014 dňa 15. decembra 2014 a vnútorným predpisom č. 8/2016 dňa 21. marca 2016, zrušený vnútorným predpisom č. 26/2018 dňa 3. októbra 2018
Vnútorný predpis č. 31/2013 - Smernica dekana JLF UK - Riadenie dokumentácie kvality v systéme manažérstva kvality
Zrušený vnútorným predpisom č. 46/2020 dňa 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 30/2013 - Študijný poriadok JLF UK
Nevydaný v roku 2013, bude vydaný v roku 2014
Vnútorný predpis č. 29/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK - Podmienky a kritéria pre výber študentov na zahraničné pobyty na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 11/2021 dňa 5. mája 2021
Vnútorný predpis č. 28/2013 - Výučba v Simulačnom výučbovom centre JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 zo dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 27/2013  - Smernica dekana JLF UK na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných látok
Nevydaný v roku 2013, bude vydaný v roku 2014
Vnútorný predpis č. 26/2013 - Podmienky absolvovania predmetov na JLF UK v Martine 
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 zo dňa 22. augusta 2023

Vnútorný predpis č. 25/2013 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2013

Neplatný od 1. januára 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 24/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy
Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2016 dňa 1. septembra 2016
Vnútorný predpis č. 23/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2019 dňa 13. marca 2019
Vnútorný predpis č. 22/2013 - Štatút Poradného výboru JLF UK pre dobré životné podmienky zvierat
Doplnený vnútorným predpisom č. 44/2017 dňa 11. decembra 2017 a zrušený vnútorným predpisom č. 17/2020 dňa 1. júla 2020
Vnútorný predpis č. 21/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
Doplnený vnútorným predpisom č. 43/2017 dňa 11. decembra 2017 a zrušený vnútorným predpisom č. 17/2020 dňa 1. júla 2020

Vnútorný predpis č. 20/2013 - Rozhodnutie dekana o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky

Zrušený vnútorným predpisom č. 17/2014 zo dňa 2. mája 2014
Vnútorný predpis č. 19/2023 - Príkaz dekana JLF UK - Hodnotenie predmetov
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 zo dňa 22. augusta 2023

Vnútorný predpis č. 18/2013 - Príkaz dekana JLF UK na vykonanie a zabezpečenie účasti zamestnancov JLF UK v Martine na školení z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Neplatný od 1. júla 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis č. 17/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2014/2015

Neplatný od 1. septembra 2015, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis č. 16/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2014/2015

Neplatný od 1. septembra 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis č. 15/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2014/2015

Neplatný od 1. septembra 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 14/2023 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM, Rádiologickej klinike JLF UK a UNM, Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, v Akademickej knižnici a audiovizuálnom stredisku a na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 32/2014 dňa 17. septembra 2014 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 13/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene názvu Ústavu nelekárskych študijných programov JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023

Vnútorný predpis č. 12/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2013

Neplatný od 1. januára 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis č. 11/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o rozpise miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2013

Neplatný od 1. januára 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis č. 10/2013 - Rozpočet výnosov a nákladov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2013

Neplatný od 1. januára 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis č. 9/2013 - Metodika rozpisu rozpočtu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2013

Neplatný od 1. januára 2014, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 8/2013 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Zrušený vnútorným predpisom č. 20/2013 dňa 3. júna 2013
Vnútorný predpis č. 7/2013 - Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Zrušený vnútorným predpisom č. 41/2017 dňa 1. januára 2018
Vnútorný predpis č. 6/2013 - Cenník za krátkodobý prenájom nebytových priestorov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2016 dňa 10. februára 2016

Vnútorný predpis č. 4/2013 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 31/2016 dňa 5. septembra 2016
Vnútorný predpis č. 3/2013 - Smernica pre vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 18/2015 dňa 1. júla 2015
Vnútorný predpis č. 2/2013 - Príkaz dekana JLF UK na zabezpečenie plnenia Opatrenia rektora UK č. 2/2013 na predchádzanie vzniku nedostatkov, zistených následnou finančnou kontrolou
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 1/2013 - Príkaz dekana JLF UK o povinnostiach vedecko-pedagogických zamestnancov a výskumných pracovníkov JLF UK vyplývajúcich zo zákona č. 455/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023