Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2019

Platné

Vnútorný predpis č. 28/2019 - Usmernenie dekanky k organizácii záverečných skúšok programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Predpis je účinný od 1. júla 2019
Vnútorný predpis č. 26/2019 - Dodatok č. 2 k VP č. 9/2016 - Smernica o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 1/2015 a č. 31/2015 a dopĺňa VP č. 9/2016
Predpis je účinný od 1. júna 2019
Vnútorný predpis č. 13/2019 - Smernica o zrážke príspevku na režijné výdavky z rozpočtu dotácií pridelených na riešenie tuzemských projektov
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 23/2018
Predpis je účinný od 1. apríla 2019
Vnútorný predpis č. 9/2019 - Rozhodnutie dekanky o zrušení Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 25. marec 2019
Vnútorný predpis č. 1/2019 - Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 41/2017
Predpis je účinný od 7. januára 2019

Neplatné

Vnútorný predpis č. 35/2019 - Rozhodnutie dekanky o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na JLF UK ku dňu 31.12.2019
Neplatný od 1. februára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 34/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Martinského centra pre biomedicínu 
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 33/2019 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 16/2022 dňa 10. mája 2022
Vnútorný predpis č. 32/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM, Ústavu patologickej fyziológie JLF UK a Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 31/2019 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 6/2009 Štatút UK v Bratislave JLF v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 12/2023 dňa 26. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 30/2019 - Príkaz dekanky na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a revízie knižného fondu na vybraných pracoviskách JLF UK
Neplatný od 1. novembra 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 29/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM, Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, I. Internej kliniky JLF UK a UNM, Ústavu lekárskej biológie JLF UK a Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 22/2021 dňa 28. júna 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 27/2019 - Smernica dekanky o zriadení Rady kvality JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 44/2020 dňa 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 25/2019 - Organizačný poriadok Centrálneho zverinca JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 27/2023 dňa 1. júla 2023
Vnútorný predpis č. 24/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Stomatologickej kliniky a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 22/2021 dňa 28. júna 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 23/2019 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2020/2021
Neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 22/2019 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2020/2021
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 11/2020 dňa 27. apríla 2020 a neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 21/2019 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich použitia v roku 2019
Neplatný od 1. januára 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 20/2019 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK a oblasti ich použitia v roku 2019
Neplatný od 1. januára 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 19/2019 - Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019
Neplatný od 1. januára 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 18/2019 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2019
Neplatný od 1. januára 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2019 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2019
Neplatný od 1. januára 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 16/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 15/2019 - Smernica o zásadách rigorózneho konania na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 14/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Komisie na vyhodnotenie potrieb študentov so špecifickými potrebami
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 12/2019 - Dodatok č. 1 k VP č. 14/2018 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2019/2020
Neplatný od 1. septembra 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 11/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 23/2020 dňa 17. septembra 2020, vnútorným predpisom č. 21/2021 dňa 29. júna 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 3/2023 dňa 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 10/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Dekanátu JLF UK, Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM a Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM 
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 29/2019 dňa 16. septembra 2019, vnútorným predpisom č. 8/2021 dňa 1. apríla 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 8/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 7/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Zrušený vnútorným predpisom č. 4/2020 dňa 25. februára 2020
Vnútorný predpis č. 6/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2019 dňa 22. augusta 2019
Vnútorný predpis č. 5/2019 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2019
Neplatný od 1. januára 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 4/2019 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021 pre študentov študijného programu Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom
Neplatný od 1. septembra 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 3/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Aprobačnej komisie JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 11/2023 dňa 17. marca 2023
Vnútorný predpis č. 2/2019 - Štatút Aprobačnej komisie UK v Bratislave JLF v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 26/2023 dňa 16. júna 2023