Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2019

Platné

Vnútorný predpis č. 1/2019 - Zásady priznávania platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Vnútorný predpis č. 2/2019 - Štatút aprobačnej komisie UK v Bratislave JLF v Martine
Vnútorný predpis č. 3/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Aprobačnej komisie JLF UK
Vnútorný predpis č. 4/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Komisie pre prijímacie konanie na AR 2019/2020 pre študentov študijného programu VL - výučba v jazyku anglickom 
Vnútorný predpis č. 5/2019 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2019
Vnútorný predpis č. 6/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Komisie pre posudzovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce a dodatkovej dovolenky
Vnútorný predpis č. 7/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Vnútorný predpis č. 8/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy
Vnútorný predpis č. 9/2019 - Rozhodnutie dekanky o zrušení Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku
Vnútorný predpis č. 10/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Dekanátu JLF UK, Chirurgickej kliniky a transplantačného centra JLF UK a UNM a Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM
Vnútorný predpis č. 11/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Vnútorný predpis č. 12/2019 - Dodatok č. 1 k VP č. 14/2018 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2019/2020
Vnútorný predpis č. 13/2019 - Smernica o zrážke príspevku na režijné výdavky z rozpočtu dotácií pridelených na riešenie tuzemských projektov
Vnútorný predpis č. 14/2019 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Komisie na vyhodnotenie potrieb študentov so špecifickými potrebami
Vnútorný predpis č. 15/2019 - Smernica o zásadách rigorózneho konania na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
Vnútorný predpis č. 16/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM
Vnútorný predpis č. 17/2019 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2019
Vnútorný predpis č. 18/2019 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2019
Vnútorný predpis č. 19/2019 - Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019
Vnútorný predpis č. 20/2019 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK a oblasti ich použitia v roku 2019
Vnútorný predpis č. 21/2019 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich použitia v roku 2019
Vnútorný predpis č. 22/2019 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2020/2021
Vnútorný predpis č. 23/2019 - Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK pre AR 2020/2021
Vnútorný predpis č. 24/2019 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Stomatologickej kliniky a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM
Vnútorný predpis č. 25/2019 - Organizačný poriadok Centrálneho zverinca JLF UK
Vnútorný predpis č. 26/2019 - Dodatok č. 2 k VP č. 9/2016 - Smernica o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Vnútorný predpis č. 27/2019 - Smernica dekanky o zriadení Rady kvality JLF UK
Vnútorný predpis č. 28/2019 - Usmernenie dekanky k organizácii záverečných skúšok programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Neplatné