Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2020

Platné

Vnútorný predpis č. 51/2020 Cenník za krátkodobý nájom nebytových priestorov JLF UK

Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 2/2016
Predpis je účinný od 1. januára 2021
Vnútorný predpis č. 49/2020 Organizačný poriadok Martinského centra pre biomedicínu

Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 15/2020
Predpis je účinný od 7. decembra 2020
Vnútorný predpis č. 46/2020 - Smernica dekana JLF UK - Riadenie dokumentácie v systéme manažérstva kvality na JLF UK

Tento dokument nahrádza zrušené VP č. 31/2013 a č. 47/2013
Predpis je účinný od 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 43/2020 - Smernica dekana JLF UK - Realizácia dotazníkových prieskumov

Tento dokument nahrádza zrušený VP. 39/2013
Predpis je účinný od 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 41/2020 - Smernica dekana JLF UK - Postup pre posudzovanie korupčných rizík

Predpis je účinný od 1. novembra 2020
Vnútorný predpis č. 33/2020 - Cenník za metabolomické merania
Predpis je účinný od 1. októbra 2020
Vnútorný predpis č. 22/2020 - Smernica o udeľovaní medailí JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 30/2016
Predpis je účinný od 1. septembra 2020
Vnútorný predpis č. 21/2020 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán JLF UK
Predpis je účinný od 1. septembra 2020
Vnútorný predpis č. 19/2020 - Smernica o odmeňovaní vybraných prác a činností zamestnancov JLF UK, študentov doktorandského štúdia a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 33/2018
Predpis je účinný od 1. septembra 2020 a čl. 2 od 1. januára 2021
Vnútorný predpis č. 12/2020 - Prevádzkový poriadok Centrálneho zverinca na zabezpečenie bezpečnosti pri práci 
Predpis je účinný od 5. mája 2020
Vnútorný predpis č. 5/2020 - Strážny poriadok JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušený VP č. 27/2017
Predpis je účinný od 1. marca 2020

Neplatné

Vnútorný predpis č. 50/2020 - Príručka systému manažérstva proti korupcii podľa STN EN ISO 37001 : 2019
Zrušený vnútorným predpisom č. 24/2022 dňa 25. mája 2022
Vnútorný predpis č. 48/2020 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2021/2022
Neplatný od 1. septembra 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 47/2020 - Rozhodnutie dekanky o zmene štruktúry Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu molekulovej biológie a genomiky JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 45/2020 - Príručka systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
Zrušený vnútorným predpisom č. 16/2023 dňa 1. júna 2023
Vnútorný predpis č. 44/2020 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady kvality JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 15/2022 dňa 4. mája 2022
Vnútorný predpis č. 42/2020 - Smernica dekana JLF UK - Interný audit na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2022 dňa 25. mája 2022
Vnútorný predpis č. 40/2020 - Smernica dekana JLF UK - Vyšetrovanie oznámení o protispoločenskej činnosti
Zrušený vnútorným predpisom č. 26/2022 dňa 25. mája 2022
Vnútorný predpis č. 39/2020 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady proti korupcii JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 14/2022 dňa 4. mája 2022
Vnútorný predpis č. 38/2020 - Cenník za vyšetrenie SARS-CoV-2
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2021 dňa 15. novembra 2021
Vnútorný predpis č. 37/2020 - Rozhodnutie dekanky o vykonaní riadnej inventarizácie majektu, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov JLF UK k 31. 12. 2020  
Neplatný od 1. februára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 36/2020 - ALERT (výstražný) systém JLF UK po dobu trvania pandémie COVID-19
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 35/2020 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK a Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM
Zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 34/2020 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2020/2021
Neplatný od 1. septembra 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 32/2020 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 25/2020 Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri AR 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1
Neplatný od 15. februára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 31/2020 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VI a J JLF UK v Martine a oblasti ich použitia v roku 2020
Neplatný od 1. januára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 30/2020 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK v Martine a oblasti ich použitia v roku 2020
Neplatný od 1. januára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 29/2020 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2020
Neplatný od 1. januára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 28/2020 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2020
Neplatný od 1. januára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 27/2020 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2020
Neplatný od 1. januára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 26/2020 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19
Zrušený vnútorným predpisom č. 4/2021 dňa 22. februára 2021
Vnútorný predpis č. 25/2020 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 32/2020 dňa 9. septembra 2020 a neplatný od 15. februára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 24/2020 - Smernica o postupe pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 23/2020, ktorým sa mení VP č. 11/2019 Rozhodnutie dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom č. 3/2023 dňa 1. apríla 2023
Vnútorný predpis č. 20/2020 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení skúšobných komisií pre štátne skúšky na AR 2020/2021
Neplatný od 1. septembra 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný prepis č. 18/2020 - Príkaz dekanky na plnenie úloh vyplývajúcich z Príkazu rektora UK č. 13/2020 Zabezpečenie opatrení na odstránenie nedostatkov a elimináciu rizík v súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku
Neplatný od 1. decembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 17/2020 - Štatút poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
Zrušený vnútorným predpisom č. 28/2023 dňa 1. septembra 2023
Vnútorný predpis č. 16/2020 - Rozhodnutie dekanky o zmene organizačnej štruktúry Ústavu histológie a embryológie a Ústavu ošetrovateľstva 
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 22/2021 dňa 28. júna 2021 a zrušený vnútorným predpisom č. 30/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 15/2020 - Organizačný poriadok Martinského centra pre biomedicínu
Zrušený vnútorným predpisom č. 49/2020 dňa 7. decembra 2020
Vnútorný predpis č. 14/2020 - Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa VP č. 33/2016 Organizačný poriadok JLF UK
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 35/2021 dňa 14. decembra 2021, vnútorným predpisom č. 27/2022 dňa 28. júna 2022 a zrušený vnútorným predpisom č. 20/2023 dňa 1. júla 2023
Vnútorný predpis č. 13/2020 - Študijný poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 21/2023 dňa 1. septembra 2023

 

 

Vnútorný predpis č. 11/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 22/2019 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2020/2021
Neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 10/2020 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine súvisiace s mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2019 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19
Neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 9/2020 - Ubytovací poriadok Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 24/2021 dňa 24. augusta 2021
Vnútorný predpis č. 8/2020 - Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na rok 2020
Neplatný od 1. januára 2021, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 7/2020 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Etickej komisie JLF UK 
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Vnútorný predpis č. 6/2020 - Rokovací poriadok Etickej komisie JLF UK v Martine
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

 

 

Vnútorný predpis č. 4/2020 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2021 dňa 8. februára 2021
Vnútorný predpis č. 3/2020 - Štatút Etickej komisie JLF UK v Martine
Neplatný od 1. septembra 2023, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 2/2020 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie konanie na AR 2020/2021 pre študentov študujúcich v jazyku anglickom 
Neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 1/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 31/2018 - Smernica dekana o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2021 dňa 1. februára 2021