Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2020

Platné

Vnútorný predpis č. 1/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 34/2018 - Smernica dekana o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet
Vnútorný predpis č. 3/2020 - Štatút Etickej komisie JLF UK v Martine
Vnútorný predpis č. 4/2020 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo
Vnútorný predpis č. 5/2020 - Strážny poriadok JLF UK
Vnútorný predpis č. 6/2020 - Rokovací poriadok Etickej komisie JLF UK v Martine
Vnútorný predpis č. 7/2020 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Etickej komisie JLF UK
Vnútorný predpis č. 8/2020 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2020
Vnútorný predpis č. 9/2020 - Ubytovací poriadok VIaJ JLF UK
Vnútorný predpis č. 12/2020 - Prevádzkový poriadok Centrálneho zverinca na zabezpečenie bezpečnosti pri práci 
Vnútorný predpis č. 13/2020 - Študijný poriadok JLF UK
Vnútorný predpis č. 14/2020 - Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa VP č. 33/2016 Organizačný poriadok JLF UK
Vnútorný predpis č. 15/2020 - Organizačný poriadok Martinského centra pre biomedicínu
Vnútorný predpis č. 16/2020 - Rozhodnutie dekanky o zmene organizačnej štruktúry Ústavu histológie a embryológie a Ústavu ošetrovateľstva
Vnútorný predpis č. 17/2020 - Štatút poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
Vnútorný predpis č. 18/2020 Príkaz dekanky na plnenie úloh vyplývajúcich z Príkazu rektora UK č. 13/2020 Zabezpečenie opatrení na odstránenie nedostatkov a elimináciu rizík v súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku
Vnútorný predpis č. 19/2020 - Smernica o odmeňovaní vybraných prác a činností zamestnancov JLF UK, študentov doktorandského štúdia a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Vnútorný predpis č. 20/2020 - Rozhodnutie dekanky o zložení skúšobných komisií pre štátne skúšky na AR 2020/2021
Vnútorný predpis č. 21/2020 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán JLF UK
Vnútorný predpis č. 22/2020 - Smernica o udeľovaní medailí JLF UK
Vnútorný predpis č. 23/2020, ktorým sa mení vnútorný predpis č. 11/2019 Rozhodnutie dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Vnútorný predpis č. 24/2020 - Smernica o postupe pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Vnútorný predpis č. 25/2020 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19
Aktualizovaný vnútorným predpisom č. 32/2020 dňa 9. septembra 2020
Vnútorný predpis č. 26/2020 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19
Vnútorný predpis č. 27/2020 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2020
Vnútorný predpis č. 28/2020 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2020
Vnútorný predpis č. 29/2020 - Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2020
Vnútorný predpis č. 30/2020 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich použitia v roku 2020
Vnútorný predpis č. 31/2020 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VIaJ a oblasti ich použitia v roku 2020
Vnútorný predpis č. 32/2020 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 25/2020 Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri AR 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 v znení Dodatku č. 1
Vnútorný predpis č. 33/2020 - Cenník za metabolomické merania
Vnútorný predpis č. 34/2020 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022

 

 

Neplatné

 

Vnútorný predpis č. 2/2020 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie konanie na AR 2020/2021 pre študentov študujúcich v jazyku anglickom 
Neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

 

 

Vnútorný predpis č. 10/2020 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine súvisiace s mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2019 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19
Neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis č. 11/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 22/2019 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2020/2021
Neplatný od 1. septembra 2020, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou