Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zdravotnícky manažment a financovanie

Odborný garant:

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK

viera.svihrovauniba.sk

043/ 26 33 628

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">043/2633 628</article></output>

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">043/2633 628</article></output

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">043/2633 628</article></output>


charakteristika programu:

  1. Zdravotnícky manažment a financovanie je špecializačný odbor, ktorý je zameraný na riadenie v oblasti poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych organizácií a vo vybraných organizačných zložkách Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo na úradoch verejného zdravotníctva.

  2. Špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár. Špecializačné štúdium trvá minimálne jeden rok.

  3. Špecializačné štúdium nadväzuje na :
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia vrátane špecializácie v špecializačnom odbore stomatológia.

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je riadiaca prax v zdravotníckom zariadení alebo na úrade verejného zdravotníctva.


Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Žiadosť o zaradenie

Kalendár vzdelávacích aktivít

<output>Kalendár vzdelávacích aktivít
</output>

Úhrada za špecializačné štúdium


UPOZORNENIE:

Vzhľadom na charakter a dĺžku špecializačného štúdia sú povinné vzdelávacie aktivity realizované blokovou výučbou len jedenkrát v roku (viď kalendár vzdelávacích aktivít). Preto odporúčame žiadosti o zaradenie podávať najneskôr do 15. januára príslušného kalendárneho roka, aby bolo možné naplniť všetky kritériá pre postup ku špecializačnej skúške v čo najkratšom čase.

 

Kontakt:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

dekanát JLF UK, Malá Hora 4A

036 01 Martin

katarina.ruskova@uniba.sk, 043/ 2633 396