Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zdravotnícky manažment a financovanie

Špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár.

charakteristika programu:

  1. Zdravotnícky manažment a financovanie je špecializačný odbor, ktorý je zameraný na riadenie v oblasti poskytovania a financovania zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch zdravotníckych organizácií a vo vybraných organizačných zložkách Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo na úradoch verejného zdravotníctva.

  2. Špecializačné štúdium trvá jeden rok.

  3. Špecializačné štúdium nadväzuje na :
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia vrátane špecializácie v špecializačnom odbore stomatológia.

 

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia je riadiaca prax v zdravotníckom zariadení alebo na úrade verejného zdravotníctva.

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Žiadosť o zaradenie

Úhrada za špecializačné štúdium

 

Kontakt:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

dekanát JLF UK

Malá Hora 4A

036 01 MARTIN

katarina.ruskova@uniba.sk, 043/ 2633 396