Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Detská psychiatria

Odborný garant:          

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Psychiatrická klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2, 036 01 Martin

igor.ondrejka@uniba.sk
č. tel. : 043/26 33 722

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">043/2633 722</article><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value"> igor.ondrejka@uniba.sk</article></output>


Minimálna dĺžka špecializačného štúdia:  4 roky

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia 

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie