Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pediatrická pneumológia a ftizeológia

Odborný garant:

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Klinika detskej tuberulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH, n. o.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec

059 81 Dolný Smokovec

jaroslav.fabrynudtarch.sk


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   3 roky

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

UPOZORNENIE - pre pobyty na pracoviskách NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec

 

Aktivity sústavného vzdelávania

Aktivity sústavného vzdelávania v rámci odboru pediatrická pneumológia a ftizeológia nepodliehajúce akreditácii 

Funkčné vyšetrenie dýchania u detí

Vyšetrenie gastroezofagového refluxu u detí

Bronchoskopické vyšetrenie u detí

Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní

Počet kreditov:  v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v platnom znení

 

<output>

Aktivity sústavného vzdelávania nepodliehajúce akreditácii pre zdravotnícke povolanie LEKÁR

Ukončenie: potvrdenie o ukončení

Počet kreditov:  v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v platnom znení

</output>