Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Odborný garant:

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

Ambulancia všeobecného lekára

Mošovce - Malý Čepčín

038 21  Mošovce

č. tel.:  043/494 41 52

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky a 3 mesiace     

(pre zaradených pred 1. 10. 2014)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo - tematický plán

Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ

Kalendár vzdelávacích aktivít

Témy na špecializačnú skúšku

Žiadosť o zaradenie


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky      

(pre zaradených od 1. 10. 2014)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo - tematický plán

Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Témy na špecializačnú skúšku

Žiadosť o zaradenie


Doplnkovú príprava pre získanie špecializácie v odbore všeobecné lekárstvo, ktorej dĺžka je 6 mesiacov a dva týždne, ostáva  v platnosti v súlade s Výnosom MZ SR z 5. októbra 2012 č. 07617-OL-2012, len pre vzdelávanie, ktoré sa začalo pred dňom 15. 10. 2012.

V súčasnej dobe, od 16. 10. 2012, sa do tejto doplnkovej formy prípravy  NEZARAĎUJE.

program doplnkovej prípravy

časovo - tematický plán

Výnos MZ SR č. 07617-OL-2012