Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Odborný garant:

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

všeobecná ambulancia pre dospelých

Martinské centrum imunológie, s. r. o.

Mudroňova 12, 036 01 Martin

daniela.kantarovauniba.sk,
 

Podmienky pre schválenie ambulancie za výučbové pracovisko


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky      

(pre zaradených alebo prijatých na JLF UK od 18. 02. 2022)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky      

(pre zaradených alebo prijatých na JLF UK od 1. 2. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky  

(pre zaradených alebo prijatých na JLF UK od 1. 10. 2014 - 31. 1. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


DOPLNKOVÁ PRÍPRAVA

platná od 1. 2. 2020

(Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov)

Projekt špecializačného študijného programu (AIM)

Časovo - tematický plán (AIM)

Projekt špecializačného študijného programu (internisti)

Časovo - tematický plán (internisti)

Žiadosť o zaradenie

Podmienky pre schválenie ambulancie za výučbové pracovisko