Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Odborný garant:

doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

Ambulancia všeobecného lekára

Mošovce - Malý Čepčín

038 21  Mošovce

č. tel.:  043/494 41 52

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky      

(pre zaradených od 1. 2. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky  

(pre zaradených od 1. 10. 2014 - 31. 1. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky a 3 mesiace     

(pre zaradených pred 1. 10. 2014)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie


DOPLNKOVÁ PRÍPRAVA

platná od 1. 2. 2020

(Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov)

Projekt špecializačného študijného programu (AIM)

Časovo - tematický plán (AIM)

Projekt špecializačného študijného programu (internisti)

Časovo - tematický plán (internisti)

Žiadosť o zaradenie