Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Odborný garant:

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD., MPH

všeobecná ambulancia pre dospelých

Martinské centrum imunológie, s. r. o.

Mudroňova 12, 036 01 Martin

daniela.kantarovauniba.sk,
 

Podmienky pre schválenie ambulancie za výučbové pracovisko


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky      

(pre zaradených alebo prijatých na JLF UK od 18. 02. 2022)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky      

(pre zaradených alebo prijatých na JLF UK od 1. 2. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 3 roky  

(pre zaradených alebo prijatých na JLF UK od 1. 10. 2014 - 31. 1. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít 

Žiadosť o zaradenie


DOPLNKOVÁ PRÍPRAVA

platná od 1. 2. 2020

(Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov)

Projekt špecializačného študijného programu (AIM)

Časovo - tematický plán (AIM)

Projekt špecializačného študijného programu (internisti)

Časovo - tematický plán (internisti)

Žiadosť o zaradenie

Podmienky pre schválenie ambulancie za výučbové pracovisko