Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Odborný garant:

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01 MARTIN

mciljakovacentrum.sk


 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   3 roky

Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore pediatria.

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo - tematický plán

Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ

<output>Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ</output>

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie