Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Všetky tlačivá sú elektronicky dopisovateľné.


Zaradenie do štúdia a jeho realizácia

 

 


Započítanie časti ukončeného štúdia do nového špecializačného študijného programu


vzdelávacia ustanovizeň v súlade s platnou legislatívou (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení) môže po posúdení odborným garantom a následnom schválení dekanom JLF UK započítať časť ukončeného štúdia do nového špecializačného študijného programu

 


Prijatie na realizáciu špecializačného štúdia


(pre účastníkov vzdelávania zaradených MO SR, MV SR, MS SR alebo v prípade prestupu z inej vzdelávacej ustanovizne, podmienkou pre prijatie na JLF UK je vyradenie z evidencie účastníkov vzdelávania na pôvodnej ustanovizni)


 

Zmena špecializačného študijného odboru


(zmena študijného odboru v rámci akreditovaných špecializačných študijných programov pre lekárov zaradených na JLF UK)

 


Prijatie na realizáciu špecializačného štúdia a zároveň zmena odboru


(pre lekárov z iných vzdelávacích ustanovizní pri zmene vzdelávacej ustanovizne a zároveň zmene špecializačného odboru)

 


Vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK


(v prípade záujmu prestúpiť na inú vzdelávaciu ustanovizeň)

 


Záverečné práce