Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Všetky tlačivá sú elektronicky dopisovateľné.


Zaradenie do štúdia a jeho realizácia


Započítanie odbornej praxe a zdravotných výkonov

Zdravotníckym pracovníkom, ktorí boli zaradení do špecializačného štúdia po dátume 01. 04. 2022, môže na základe žiadosti vzdelávacia ustanovizeň v súlade s platnou legislatívou (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení) po posúdení odborným garantom a následnom schválení dekanom JLF UK započítať odbornú prax a zdravotné výkony absolvované pred zaradením do špecializačného štúdia alebo zdravotné výkony a odbornú prax absolvovanú v cudzine


Započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia do nového špecializačného štúdia

vzdelávacia ustanovizeň v súlade s platnou legislatívou (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení) môže po posúdení odborným garantom a následnom schválení dekanom JLF UK započítať časť ukončeného štúdia do nového špecializačného študijného programu


Zmena špecializačného odboru

(zmena špecializačného odboru v rámci akreditovaných špecializačných študijných programov pre lekárov zaradených na JLF UK)


Prijatie na realizáciu špecializačného štúdia

(v prípade prestupu z inej vzdelávacej ustanovizne; podmienkou pre prijatie na JLF UK je vyradenie z evidencie účastníkov vzdelávania na pôvodnej ustanovizni)


Prijatie na realizáciu špecializačného štúdia a zároveň zmena odboru

(v prípade prestupu z inej vzdelávacej ustanovizne a zároveň zmene špecializačného odboru; podmienkou pre prijatie na JLF UK je vyradenie z evidencie účastníkov vzdelávania na pôvodnej ustanovizni)


Vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK

(v prípade záujmu o zmenu vzdelávacej ustanovizne)


Vyradenie zo špecializačného štúdia

(v prípade, že účastník vzdelávania už nemá záujem dokončiť špecializačné štúdium na území SR)


Záverečné práce