Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nové úlohy na praktické cvičenia

.

1 -  Kontinuálne monitorovanie periférneho tlaku krvi

      pomocou prístroja Finometer

2 -  Fotostres test

3 -  Zmeny veľkosti, tvaru a farbiteľnosti erytrocytov

4 -  Hodnotenie krivky "prietok-objem"

5 -  Hodnotenie kvality surfaktantu kapilárnym surfaktometrom

6 -  Lateralita hemisfér

7 -  Mariottov pokus (vyšetrenie slepej škvrny)

8 -  Meranie vrcholového výdychového prietoku (peak expiratory

      flow, PEF) osobným prietokomerom

9 -  Meranie sedimentačnej rýchlosti erytrocytov

      (Fahraeus-Westergrenova metóda)

10 - Mikroskopické vyšetrenie sedimentu moču

11 - Odhad denného výdaja energie u študenta

12 - Testovanie funkcie čuchového analyzátora – olfaktometria

13 - Orientačný krížový pokus

14 - Predná rinoskopia

15 - Priestorové vnímanie hmatom a stereognózia

16 - Respiračná sínusová arytmia a jej hodnotenie použitím testu

       hlbokého dýchania a variability frekvencie srdca

17 - Stanovenie dennej potreby energie a živín, zostavovanie

       jedálneho lístka pomocou  potravinových tabuliek

18 - Vyšetrenie astigmatizmu pomocou Purkyňových obrazcov

19 - Vyšetrenie glykémie pomocou glukomera

20 - Vyšetrenie kožnej citlivosti (esteziometria)

21 - Vyšetrenie moču diagnostickými prúžkami PHAN®

22 - Vyšetrenie mozočka

23 - Vyšetrenie Rh faktora

24 - Vyšetrenie saturácie hemoglobínu kyslíkom pomocou

       pulzného oxymetra

25 - Meranie svalovej sily u človeka pomocou dynamometra

26 - Vyšetrenie zloženia tela použitím objektívneho merania (systém InBody)

27 - Meranie hematologických parametrov pomocou automatického analyzátora Mindray BC-5500

28 - Vyšetrenie rýchlosti prietoku krvi cievami pomocou Dopplera